GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Cơ Học     Nhiệt Học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 12
Hai nhiệt kế có bầu như nhau nhưng tiết diện ống quản khác nhau. Nhúng chúng vào cùng một bình nước nóng thì: a. Mực thủy ngân ở hai ống dâng lên tới khi chỉ cùng một nhiệt độ b. Mực thủy ngân ở hai ống dâng lên tới cùng một độ cao c. Mực thủy ngân dâng lên cao hơn ở ống quản có tiết diện lớn hơn d. Mực thủy ngân ở hai ống sẽ dâng cao thêm các đoạn bằng nhau Nhiệt kế thủy ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau: a. Nhiệt độ của nước đá b. Nhiệt độ cơ thể người c. Nhiệt độ khí quyển d. Nhiệt độ của một lò luyện kim Hãy sắp xếp các nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần: 30oC, 59oF, 298K, 104oF, 343K, 80oC a. 59oF, 298K, 30oC, 104oF, 343K, 80oC b. 30oC , 59oF, 298K, 80oC, 104oF, 343K c. 59oF, 30oC, 104oF, 298K , 343K, 80oC d. 59oF, 30oC, 104oF, 298K , 80oC, 343K
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:08:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai nhiệt kế có bầu như nhau nhưng tiết diện ống quản khác nhau. Nhúng chúng vào cùng một bình nước nóng thì:
A-
Mực thủy ngân ở hai ống dâng lên tới khi chỉ cùng một nhiệt độ
B-
Mực thủy ngân ở hai ống dâng lên tới cùng một độ cao
C-
Mực thủy ngân dâng lên thấp hơn ở ống quản có tiết diện lớn hơn
D-
Mực thủy ngân ở hai ống sẽ dâng cao thêm các đoạn bằng nhau
2-
Nhiệt kế thủy ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau:
A-
Nhiệt độ của nước đá
B-
Nhiệt độ cơ thể người
C-
Nhiệt độ khí quyển
D-
Nhiệt độ của một lò luyện kim
3-
Hãy sắp xếp các nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần: 30oC, 59oF, 298K, 104oF, 343K, 80oC
A-
59oF, 298K, 30oC, 104oF, 343K, 80oC
B-
30oC , 59oF, 298K, 80oC, 104oF, 343K
C-
59oF, 30oC, 104oF, 298K , 343K, 80oC
D-
59oF, 30oC, 104oF, 298K , 80oC, 343K
4-
Chọn câu trả lời đúng. Khi đúc đồng, thép, gang…, người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lý nào?
A-
Hóa hơi và ngưng tụ
B-
Nóng chảy và đông đặc
C-
Nung nóng
D-
Tất cả đều sai
5-
Nhiệt độ nóng chảy của rượu là:
A-
0oC
B-
−50oC
C-
−98oC
D-
−117oC
6-
Dựa vào thí nghiệm đun nóng băng phiến như hình vẽ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ chất rắn tăng liên tục
B-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ chất rắn giảm liên tục
C-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ chất rắn không thay đổi
D-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ chất rắn lúc tăng lúc giảm
7-
Người ta thả ba miếng thép, chì, băng phiến vào kẽm đang nóng chảy thì miếng nào sẽ nóng chảy?
A-
Thép
B-
Chì
C-
Băng phiến
D-
Chì và băng phiến
8-
Phát biểu nào sau đây là sai?
A-
Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định
B-
Nhiệt độ của một vật lúc nóng chảy lớn hơn nhiệt độ của vật khi đông đặc
C-
Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
D-
Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không đổi
9-
"Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau". Theo em, nhận xét đó:
A-
Đúng
B-
Sai
C-
Gần đúng
D-
Chỉ đúng một số trường hợp
10-
Chọn kết quả đúng. Trường hợp nào cục nước đá tan nhanh hơn khi được thả vào:
A-
Nước ở nhiệt độ 30oC
B-
Nước ở nhiệt độ 0oC
C-
Nước ở nhiệt độ −30oC
D-
Nước ở nhiệt độ 10oC
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1014. Đăng: 21-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG