GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 41
Tính đến năm 2006, nước ta có mấy đô thị trực thuộc Trung ương?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:09:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Loại đô thị có số lượng nhiều nhất ở nước ta hiện nay là:
A-
thành phố.
B-
thị xã.
C-
thị trấn.
D-
Câu A và B đúng.
2-
Mạng lưới đô thị ở nước ta đang phân thành:
A-
4 loại.
B-
5 loại.
C-
6 loại.
D-
7 loại.
3-
Đô thị loại đặc biệt ở nước ta hiện nay là:
A-
Hà Nội.
B-
thành phố Hồ Chí Minh.
C-
Đà Nẵng.
D-
Câu A và B đúng.
4-
Tính đến năm 2006, nước ta có mấy đô thị trực thuộc Trung ương?
A-
3.
B-
4.
C-
5.
D-
6.
5-
Đô thị nào sau đây của nước ta không trực thuộc Trung ương?
A-
Huế.
B-
Hải Phòng.
C-
Đà Nẵng.
D-
Cần Thơ.
6-
Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:
A-
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B-
xác định cơ cấu kinh tế hợp lí.
C-
tăng trưởng kinh tế nhanh.
D-
câu A và B đúng.
7-
Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:
A-
tăng tỉ trọng của khu vực I, giảm tỉ trọng của khu vực II.
B-
tăng tỉ trọng của khu vực II, giảm tỉ trọng của khu vực I.
C-
tăng tỉ trọng của khu vực III, giảm tỉ trọng của khu vực II.
D-
giảm tỉ trọng của khu vực III, tăng tỉ trọng của khu vực I.
8-
Trong cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là:
A-
nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng,dịch vụ.
B-
dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng.
C-
công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp.
D-
nông-lâm-ngư nghiệp, dịch vụ, công nghiệp-xây dựng.
9-
Năm 2005, tỉ trọng khu vực II ( công nghiệp-xây dựng ) trong GDP ở nước ta là:
A-
21%.
B-
38%.
C-
41%.
D-
52%
10-
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng:
A-
hội nhập nền kinh tế thế giới.
B-
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
C-
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nhgiã.
D-
mở rộng đầu tư ra nước ngoài.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1883. Đăng: 22-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG