GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 179
Một số nghiên cứu về IQ tiếp tục tìm ra những lợi ích của sự thông minh ở một mức độ cao. Khả năng làm việc là một ví dụ, tăng dần theo IQ (Coward và Sackett, 1990). Trong cuộc phân tích hàng trăm đứa trẻ, người ta thấy rằng IQ có một hiệu quả rất lớn lên thu nhập bình quân của gia đình (Murray, 1998).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:22:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho hình còn thiếu?:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
2-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:
A-
Chữ L
B-
Chữ Q
C-
Chữ T
D-
Chữ J
E-
Chữ K
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ T
B-
Chữ Q
C-
Chữ A
D-
Chữ H
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 5
B-
Số 6
C-
Số 7
D-
Số 8
E-
Số 9
F-
Số 13
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 9
B-
Số 5
C-
Số 2
D-
Số 1
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ M
B-
Chữ O
C-
Chữ P
D-
Chữ N
E-
Chữ B
7-
Số nào hoàn tất câu đố này?:
A-
Số 3
B-
Số 4
C-
Số 5
D-
Số 6
E-
Số 7
F-
Số 8
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi ?:
A-
Số 4
B-
Số 7
C-
Số 9
D-
Số 6
E-
Số 5
9-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ T
B-
Chữ B
C-
Chữ D
D-
Chữ N
10-
Trong 9 hình sau, 3 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?
A-
Hình 1, hình 4 và hình 7.
B-
Hình 3, hình 5 và hình 9.
C-
Hình 3, hình 4 và hình 8.
D-
Hình 1, hình 5 và hình 6.
E-
Hình 1, hình 6 và hình 9.
F-
Hình 2, hình 4 và hình 5.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 936. Đăng: 23-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG