GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Cơ Học     Nhiệt Học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 18
Chọn câu trả lời đúng nhất. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những hiện tượng vật lý nào? a. Bay hơi b. Ngưng tụ c. Bay hơi và ngưng tụ d. Cả a, b, c đều sai Chọn câu trả lời đúng nhất. Các đám mây hình thành là do: a. Nước bốc hơi b. Khói c. Hơi nước ngưng tụ d. Nước bốc hơi bay lên cao gặp lạnh và ngưng tụ tạo thành mây Chọn phát biểu sai? a. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi b. Nhiệt độ càng cao, tốc độ bay hơi càng lớn c. Trong suốt thời gian bay hơi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi d. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:05:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những hiện tượng vật lý nào?
A-
Bay hơi
B-
Ngưng tụ
C-
Bay hơi và ngưng tụ
D-
Cả a, b, c đều sai
2-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Các đám mây hình thành là do:
A-
Nước bốc hơi
B-
Khói
C-
Hơi nước ngưng tụ
D-
Nước bốc hơi bay lên cao gặp lạnh và ngưng tụ tạo thành mây
3-
Chọn phát biểu sai?
A-
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi
B-
Nhiệt độ càng cao, tốc độ bay hơi càng lớn
C-
Trong suốt thời gian bay hơi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi
D-
Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ
4-
Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A-
Sương đọng trên lá cây
B-
Sương mù
C-
Hơi nước
D-
Mây
5-
Chưng cất rượu hoặc nước phải dựa vào hiện tượng:
A-
Ngưng tụ
B-
Bay hơi và ngưng tụ
C-
Nóng chảy và ngưng tụ
D-
Nóng chảy, bay hơi và ngưng tụ
6-
Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A-
Hiện tượng chất rắn biến thành hơi gọi là sự bay hơi
B-
Hiện tượng hơi biến thành chất lỏng gọi là sự ngưng tụ
C-
Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi gọi là sự bay hơi
D-
Ngưng tụ là quá trình ngước với sự bay hơi
7-
Đậy vung nồi cơm nóng từ sáng đến trưa, mở vung ra thấy có các giọt nước bám trên vung. Giải thích?
A-
Vì nước ở môi trường ngấm vào qua vung
B-
Vì hơi nước trong nồi gặp vung thì ngưng tụ
C-
Vì trong các chất làm vung nồi có thành phần là nước
D-
Cả ba nguyên nhân trên
8-
Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?
A-
Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng
B-
Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng
C-
Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào
D-
Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng này, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi
9-
Đồ thị như hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng và để nguội. Chọn câu trả lời đúng nhất?
A-
Biểu diễn quá trình nước sôi, khi nước sôi thì nhiệt độ luôn không đổi và bằng 100oC. Thời gian nước sôi là 5 phút
B-
Nhiệt độ của nước không đổi, thời gian từ phút thứ 10 đến phút thứ 15
C-
Trạng thái nước đang sôi ở 100oC
D-
Nước sôi trong thời gian 5 phút
10-
Chọn kết luận đúng. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng có đặc điểm gì?
A-
Tăng dần lên
B-
Không thay đổi
C-
Giảm dần đi
D-
Có lúc tăng, có lúc giảm
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1327. Đăng: 26-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG