GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 32
Có 6 lọ mất nhãn chứa 6 dung dịch sau: NH4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, MgCl2, ZnCl2. Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận ra cả 6 chất trên? Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được 10 lít khí CO2 (ở 54,6 oC, 0,8064 atm) và dung dịch X. Tổng số mol hai muối ban đầu là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:56:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho sơ đồ:
A → B → C → D
Các chất thoả mãn theo sơ đồ trên là
A-
Na , NaCl , NaOH , Na2CO3.
B-
NaOH , Na , Na2CO3 , NaHCO3.
C-
NaHCO3 , NaCl , NaOH , Na2CO3.
D-
Na2CO3 , NaHCO3 , NaCl , NaOH.
2-
Cho cân bằng:
NH3 + H2O → NH4+ + OH-
Để cân bằng trên chuyển dịch sang phải người ta làm cách nào sau đây:
A-
Cho thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein.
B-
Cho thêm vài giọt dung dịch HCl.
C-
Cho thêm vài giọt dung dịch NaOH.
D-
Cho thêm vài giọt dung dịch NH4Cl.
3-
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A-
Tất cả dung dịch của muối amoni đều có môi trường axit.
B-
Muối amoni dễ bị nhiệt phân.
C-
Có thể nhận biết ion amoni bằng dung dịch kiềm.
D-
Tất cả các muối amoni đề tan trong nước và điện li hoàn toàn.
4-
Có 6 lọ mất nhãn chứa 6 dung dịch sau: NH4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, MgCl2, ZnCl2. Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận ra cả 6 chất trên?
A-
Quỳ tím.
B-
dd NaOH.
C-
dd Ba(OH)2.
D-
NH3.
5-
Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được 10 lít khí CO2 (ở 54,6oC, 0,8064 atm) và dung dịch X. Tổng số mol hai muối ban đầu là
A-
0,03 mol.
B-
0,3 mol.
C-
0,6 mol.
D-
0,15 mol.
6-
Điện phân một dung dịch có chứa HCl, CuCl2. pH của dung dịch biến đổi như thế nào theo thời gian điện phân?
A-
Tăng dần đến pH = 7 rồi không đổi.
B-
Giảm dần.
C-
Tăng dần đến pH > 7 rồi không đổi.
D-
pH không đổi, luôn nhỏ hơn 7.
7-
Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch A). Thêm 0,5885 gam NH4Cl vào 100 ml dung dịch A, đun sôi, để nguội, thêm một ít rượu quì tím vào. Dung dịch có
A-
mầu xanh.
B-
mầu đỏ.
C-
không màu.
D-
xanh sau đó mất màu.
8-
A là một kim loại. Thực hiện các phản ứng theo thứ tự
(A) + O2 → (B)
(B) + H2SO4 loãng → (C) + (D) + (E)
(C) + NaOH → (F)↓ + (G)
(D) + NaOH → (H)↓ + (G)
(F) + O2 + H2O → (H)
Kim loại A là
A-
Zn
B-
Al
C-
Mg
D-
Fe
9-
Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp Fe và FexOy trong HCl dư, thu được 2,24 lít H2 đktc. Nếu đem hỗn hợp trên phản ứng với H2 dư thì thu được 0,2 gam H2O. Công thức của FexOy
A-
FeO.
B-
Fe2O3.
C-
Fe3O4.
D-
không xác định được.
10-
Cho hỗn hợp Na và Al vào nước (dư), đến khi phản ứng ngừng lại thu được 4,48 lít khí và 2,7gam một chất rắn không tan. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A-
2,3 gam và 5,4 gam.
B-
4,6 gam và 5,4 gam.
C-
3,45 gam và 5,4 gam.
D-
2,3 gam và 2,7 gam.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 759. Đăng: 03-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG