GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Lịch Sử 07 - Bài 02
Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chống quân Tống (thế kỉ XI) tại:
A. Ải Chi Lăng
B. Dọc sông Cà Lồ
C. Cửa sông Bạch Đằng
D. Dọc sông Cầu (sông Như Nguyệt).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:01:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chống quân Tống (thế kỉ XI) tại:
A-
Ải Chi Lăng
B-
Dọc sông Cà Lồ
C-
Cửa sông Bạch Đằng
D-
Dọc sông Cầu (sông Như Nguyệt).
2-
Vì sao trong thời kì Trung đại ở châu Âu, giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến?
A-
Giai cấp tư sản mới hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị (1)
B-
Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ - nền sản xuất tư bản chủ nghĩa (2)
C-
Để giải quyết mâu thuẫn với địa vị xã hội của chính giai cấp mình (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
3-
Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh lịch sử như thế nào?
A-
Đất nước thanh bình
B-
Nội bộ triều đình hỗn loạn
C-
Thế lực phong kiến phương Bắc ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta
D-
Đang bị quân nhà Tống xâm lược
4-
Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc ?
A-
Các vương hầu, quý tộc (1)
B-
Các bậc phụ lão có uy tín (2)
C-
Đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
5-
Lê Hoàn lên ngôi vua kế nghiệp thời nhà Đinh vào năm nào?
A-
979
B-
980
C-
918
D-
938
6-
Trong chế độ phong kiến lãnh địa, giai cấp phong kiến thống trị lấy tôn giáo nào làm hệ tư tưởng chính thống của mình?
A-
Nho giáo
B-
Ki-tô giáo
C-
Đạo giáo
D-
Phật giáo
7-
Ai là người đã tìm ra châu Mĩ?
A-
Va-xcô đơ Ga-ma (1)
B-
C. Cô-lôm-bô (2)
C-
Ph.Ma-gien-lan (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
8-
Dưới thời Lý - Trần, nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp cho đối tượng nào?
A-
Thưởng cho quân đội và cấp cho làng xã
B-
Thưởng cho những người có công và cấp cho hộ nông dân nghèo
C-
Thưởng cho quý tộc và cấp cho dòng tộc
D-
Thưởng cho những người có công và cấp cho các chùa chiền
9-
Phong trào văn hóa Phục Hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực nào?
A-
Triết học và lịch sử
B-
Các công trình kiến trúc
C-
Phát minh về khoa học tự nhiên
D-
Văn học nghệ thuật
10-
Từ thế kỉ XI - XIII, văn hóa châu Âu bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng nào?
A-
Hồi giáo.
B-
Giáo hội Thiên chúa giáo
C-
Phật giáo
D-
Nho giáo
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 865. Đăng: 28-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG