GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Lượng Giác - Bài 96
Giá trị nào của m để phương trình sin2x - (m + 2)sinx + 2m = 0 có nghiệm?
a. m tùy ý
b. m ≠ 2
c. m ∈ [-1; 1]
d. m > 1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:29:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Giá trị nào của m để phương trình sin2x - (m + 2)sinx + 2m = 0 có nghiệm?
A-
m tùy ý
B-
m ≠ 2
C-
m ∈ [-1; 1]
D-
m > 1
2-
Phương trình có nghiệm là:
A-
B-
C-
D-
3-
Hai phương trình nào sau đây có cùng tập nghiệm?
A-
cos2x = 1 và sin2x = 0
B-
cos4x = 1 và sin2x = 0
C-
sin2x = 0 và cos2x = -1
D-
cos2x = 0 và sin2x = 1
4-
Điều kiện để phương trình có nghĩa là:
A-
B-
C-
D-
5-
Phương trình có họ nghiệm là:
A-
B-
C-
D-
6-
Họ cung nào sau đây không là nghiệm của phương trình cos3x + 1 = 0?
A-
B-
C-
D-
7-
Giá trị nào của m để phương trình msinx + (m - 1)cosx = m + 1 có nghiệm?
A-
m ∈ [0; 4]
B-
m < 0
C-
m < 0 hay m > 4
D-
m ≤ 0 hay m ≥ 4
8-
Giá trị nào của m để phương trình mtan2x - (m + 1)tanx + 1 = 0 có nghiệm?
A-
m > 0
B-
Với mọi m
C-
m < 0
D-
m ∈ ∅
9-
Phương trình 2cosx - 1 = 0 có nghiệm là:
A-
B-
C-
D-
Phương trình vô nghiệm
10-
Phương trình có nghiệm là:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 953. Đăng: 30-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG