GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 58
Tế bào được xem là đơn vị cơ bản của sự sống vì : A. Sinh sản. B. Là nơi có sự trao đổi chất. C. Sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động. D. Cả ba ý trên Bào quan nào sau đây khác biệt lớn nhất với các bào quan còn lại ? A. Ti thể. B. Lưới nội chất C. Ribôxôm. D. Lục lạp. Nguyên tố nào chiếm khối lượng lớn nhất trong khối lượng của cơ thể người ? A. Ôxi B. Hyđrô. C. Cacbon.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:25:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tế bào được xem là đơn vị cơ bản của sự sống vì :
A-
Sinh sản.
B-
Là nơi có sự trao đổi chất.
C-
Sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động.
D-
Cả ba ý trên
2-
Bào quan nào sau đây khác biệt lớn nhất với các bào quan còn lại ?
A-
Ti thể.
B-
Lưới nội chất
C-
Ribôxôm.
D-
Lục lạp.
3-
Nguyên tố nào chiếm khối lượng lớn nhất trong khối lượng của cơ thể người ?
A-
Ôxi
B-
Hyđrô.
C-
Cacbon.
D-
Nitơ.
4-
Một phân tử ADN có 16.103 nuclêôtit loại A và 34.103 nuclêôtit loại X – Tổng số nuclêôtit của ADN là :
A-
50.103.
B-
105.
C-
Không thể biết.
D-
5.105.
5-
ADN tế bào chất có trong bào quan nào ?
A-
Ti thể và lục lạp.
B-
Ribôxôm và trung thể.
C-
Ribôxôm và lizôxôm.
D-
Ti thể và ribôxôm.
6-
Những loại nào sau đây là đường đơn ?
A-
Glucôzơ, galactôzơ, malatôzơ.
B-
Glucôzơ, saccarôzơ, lactôzơ.
C-
Glucôzơ, malatôzơ, lactôzơ.
D-
Glucôzơ, galactôzơ, fuctôzơ.
7-
Loại đường nào tham gia vào cấu tạo vật chất di truyền?
A-
Fuctôzơ.
B-
Glucôzơ.
C-
Pentôzơ.
D-
Cả ba loại trên.
8-
Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là gì ?
A-
Giữ hình dạng tế bào ổn định.
B-
Thực hiện quá trình hô hấp.
C-
Tham gia duy trì áp suất thẩm thấu.
D-
Tham gia vào quá trình phân bào.
9-
Bào quan nào là nơi tổng hợp ATP trong tế bào ?
A-
Ti thể.
B-
Nhân.
C-
Lục lạp.
D-
Cả B và C.
10-
Prôtêin được cấu tạo từ các đơn phân?
A-
Axit amin.
B-
Nuclêôtit.
C-
Glucôzơ.
D-
Ribônuclêôtit.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1387. Đăng: 30-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG