GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 07
Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường diển ra theo phương thức: A. Nhạp bào và xuất bào. B. Vận chuyển thụ động. C. Vận chuyển chủ động. D. Cả 3 phương án trên.... Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới khỡi sinh là: A. Nhân sơ. B. Sống tự dưỡng. C. Đơn bào. D. Sống dị dưỡng... Điều khác nhau cơ bản giữa các loại nuclêôtit của phân tử AND là: A. Nhóm phôtphat. B. Bazơnitơ. C. Đường pentôzơ...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:38:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường diển ra theo phương thức:
A-
Nhập bào và xuất bào.
B-
Vận chuyển thụ động.
C-
Vận chuyển chủ động.
D-
Cả 3 phương án trên.
2-
Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới khỡi sinh là:
A-
Nhân sơ.
B-
Sống tự dưỡng.
C-
Đơn bào.
D-
Sống dị dưỡng.
3-
Điều khác nhau cơ bản giữa các loại nuclêôtit của phân tử AND là:
A-
Nhóm phôtphat.
B-
Bazơnitơ.
C-
Đường pentôzơ
D-
Cả a, b và c
4-
Phân tử prôtêin được cấu tạo từ:
A-
Chuổi cơ bản.
B-
Chuổi polipeptit.
C-
Chuổi polinuclêôtit.
D-
Chuổi nuclêôxôm.
5-
Cấu trúc của phân tử prôtêin có thể bị biến tính bỡi:
A-
Nhiệt độ.
B-
Sự có mặt của khí CO2.
C-
Sự có mặt của khí O2. .
D-
Liên kết phân cực của các phân tử nước.
6-
Các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao bao gồm:
A-
Phân tử ->bào quan ->tế bào -> mô -> cơ quan -> cơ thể ->hệ cơ quan ->quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái.
B-
Phân tử ->bào quan ->tế bào -> mô -> cơ quan ->hệ cơ quan ->cơ thể ->loài -> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái.
C-
Phân tử ->bào quan ->tế bào -> mô -> cơ quan ->hệ cơ quan ->cơ thể ->quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái.
D-
Phân tử ->bào quan ->tế bào -> loài -> cơ quan ->hệ cơ quan ->cơ thể -> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái.
7-
Sự khác biệt cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật.
A-
Giới thực vật gồm 2 ngành chính, còn giới động vật gồm 9 ngành chính.
B-
Giới thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, giới động vật gồm những giới sinh vật dị dưỡng.
C-
Giới thực vật gồm những sinh vật sống cố định, giới động vật gồm những giới sinh vật có khả năng di chuyển.
D-
Cả 3 câu trên
8-
Trong phân tử AND các nuclêôtit trên mạch đơn liên kết với nhau bằng
A-
Liên kết hiđrô.
B-
Liên kết cộng hóa trị.
C-
Liên kết peptit.
D-
Liên kết phôtphođieste.
9-
Đóng gói, biến chế, phân phối các sản phâm prôtêin, lipit là chức năng của:
A-
Ti thể.
B-
Bộ máy Gôngi.
C-
Lizôxôm.
D-
Lục lạp.
10-
Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn là:
A-
AND dạng trần, dạng vòng.
B-
AND dạng thẳng kết hợp với histon.
C-
ARN.
D-
Plasmit.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 728. Đăng: 30-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG