GMT: Thứ Sáu, ngày 15  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Xe Máy - Mô Tô     Xe Hơi - ÔTô   

Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 05
Biển nào cấm người đi bộ? 1. Biển 1. 2. Biển 1 và Biển 3. 3. Biển 2. 4. Biển 2 và biển 3. Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? 1. Biển 1. 2. Biển 3. 3. Biển 2. 4. Biển 1 và 3. Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này ? 1. Biển 1. 2. Biển 1 và 3. 3. Biển 3. 4. Cả 3 biển. Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm? 1. Biển 1 và 2. 2. Biển 2 và 3. 3. Biển 2. 4. Cả 3 biển.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:28:08(Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Biển nào cấm người đi bộ?
A-
Biển 1.
B-
Biển 1 và Biển 3.
C-
Biển 2.
D-
Biển 2 và biển 3.
2-
Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?
A-
Biển 1.
B-
Biển 3.
C-
Biển 2.
D-
Biển 1 và 3.
3-
Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này ?
A-
Biển 1.
B-
Biển 1 và 3.
C-
Biển 3.
D-
Cả 3 biển.
4-
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?
A-
Biển 1 và 2.
B-
Biển 2 và 3.
C-
Biển 2.
D-
Cả 3 biển.
5-
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?
A-
Biển 1.
B-
Biển 2 và 3.
C-
Biển 3.
6-
Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?
A-
Biển 2.
B-
Biển 1.
C-
Biển 3.
D-
Cả 3 biển.
7-
Bển báo nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
A-
Biển 1.
B-
Biển 1 và 2.
C-
Biển 2 và 3.
D-
Cả 3 biển.
8-
Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?
A-
Biển 1 và 2.
B-
Biển 2 và 3.
C-
Biển 2.
D-
Biển 3.
9-
Biển nào báo hiệu "hết đoạn đường ưu tiên"?
A-
Biển 3.
B-
Biển 1.
C-
Biển 2.
10-
Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được chuyển ưu tiên qua nơi giao nhau?
A-
Biển 1.
B-
Biển 1 và 3.
C-
Cả 3 biển.
11-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
A-
Biển 1.
B-
Biển 2 và 3.
C-
Biển 2.
D-
Biển 3.
12-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
A-
Biển 1 và 3.
B-
Biển 2.
C-
Biển 3.
13-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
A-
Biển 1.
B-
Biển 3.
C-
Biển 2.
D-
Cả 3 biển.
14-
Biển nào báo hiệu "Đường giao nhau" của các tuyến đường cùng cấp?
A-
Biển 1.
B-
Biển 3.
C-
Biển 2.
15-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
A-
Biển 1.
B-
Biển 2.
C-
Biển 3.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 4502. Đăng: 31-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG