GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 189
Nghiên cứu của Tambs cùng những cộng sự (1989) cho thấy rằng bằng cấp đạt được, nghề nghiệp cũng như IQ là di truyền được; và hơn nữa cho thấy rằng gene ảnh hưởng rất lớn lên thành công trong học tập, khoảng 25% nghề nghiệp và gần 50% biến dị về gene lên IQ. Rowe cùng những cộng sự trong công trình nghiên cứu năm 1987 cho rằng sự không đồng đều trong thu nhập và giáo dục đến hầu hết từ gene, và các yếu tố môi trường chỉ có vai trò rất phụ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:59:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ F
B-
Chữ G
C-
Chữ E
D-
Chữ H
E-
Chữ A
2-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 6
B-
Số 5
C-
Số 7
D-
Số 9
3-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 4
B-
Số 5
C-
Số 6
D-
Số 7
E-
Số 8
F-
Số 9
4-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 33
B-
Số 32
C-
Số 21
D-
Số 14
5-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
6-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ V
B-
Chữ N
C-
Chữ G
D-
Chữ L
E-
Chữ K
F-
Chữ S
7-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ S
B-
Chữ T
C-
Chữ R
8-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ D
B-
Chữ K
C-
Chữ H
D-
Chữ U
E-
Chữ T
9-
Trong 6 hình sau, hãy tìm ra 2 hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 3 và hình 6
B-
Hình 3 và hình 5
C-
Hình 4 và hình 6
D-
Hình 1 và hình 3
E-
Hình 2 và hình 4
10-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ D
B-
Chữ T
C-
Chữ W
D-
Chữ M
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1033. Đăng: 31-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG