GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 39
Chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho A. vi khuẩn nitrat hóa B. các vi sinh vật lên men C. tảo đơn bào D. vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh ánh sáng và chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho A. vi khuẩn nitrat hóa B. các vi sinh vật lên men C. tảo đơn bào D. vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh Chất vô cơ và CO2 là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho
A-
vi khuẩn nitrat hóa
B-
các vi sinh vật lên men
C-
tảo đơn bào
D-
vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
2-
Ánh sáng và chất hữu cơ là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho
A-
vi khuẩn nitrat hóa
B-
các vi sinh vật lên men
C-
tảo đơn bào
D-
vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
3-
Chất vô cơ và CO2 là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho
A-
vi khuẩn nitrat hóa
B-
các vi sinh vật lên men
C-
tảo đơn bào
D-
vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
4-
Ánh sáng và CO2 là nguồn năng lượng và nguồn các bon cung cấp cho
A-
vi khuẩn nitrat hóa
B-
các vi sinh vật lên men
C-
tảo đơn bào
D-
vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
5-
Quá trình tổng hợp nào sau đây cần chất mở đầu là ATP-glucôzơ ?
A-
Tinh bột và glicôgen ở tảo đơn bào
B-
Lipit
C-
Axit nuclêic
D-
Prôtêin.
6-
Quá trình phân giải ngoại bào có ý nghĩa
A-
bảo vệ tế bào
B-
cung cấp chất dinh dưỡng
C-
loại bỏ chất không cần thiết
D-
giải độc cho tế bào.
7-
Đặc điểm của nuôi cấy không liên tục là
A-
không bổ sung chất dinh dưỡng mới và rút bỏ không ngừng các chất thải.
B-
không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không rút bỏ các chất thải và sinh khối.
C-
bổ sung chất dinh dưỡng mới và rút bỏ không ngừng các chất thải.
D-
bổ sung chất dinh dưỡng mới và không rút bỏ các chất thải.
8-
Đặc điểm của nuôi cấy liên tục là
A-
không bổ sung chất dinh dưỡng mới và rút bỏ không ngừng các chất thải.
B-
không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không rút bỏ các chất thải và sinh khối.
C-
bổ sung chất dinh dưỡng mới và rút bỏ không ngừng các chất thải.
D-
bổ sung chất dinh dưỡng mới và không rút bỏ các chất thải.
9-
Hình thức sinh sản nào không có ở vi khuẩn ?
A-
Phân đôi
B-
Nẩy chồi
C-
Bào tử vô tính
D-
Bào tử hữu tính.
10-
Hình thức sinh sản nào không có ở nấm ?
A-
Phân đôi
B-
Nẩy chồi
C-
Bào tử vô tính
D-
Bào tử hữu tính.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 699. Đăng: 04-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG