GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Xe Máy - Mô Tô     Xe Hơi - ÔTô   

Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 23
Hành khách có nghĩa vụ gì khi đi trên xe vận tải hành khách? 1. Mua vé và trả cước , phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian thỏa thuận; chấp hành quy định về vận chuyển; thực hiện đúng theo hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 2. Không mang theo hành lý , hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông. 3. Ý trả lời 1 và 2 Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành những quy định nào ghi dưới đây? 1. Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và phải được chằng buộc chắc chắn; khi vận chuyển hàng rời phải che đậy không để rơi vãi. 2. Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng để vận chuyển; khi vận chuyển hàng rời trong khu vực đô thị phải che đậy và không để rơi vãi. 3. Cả 2 ý nêu trên Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì theo quy định được ghi ở dưới đây? 1. Yêu cầu người thuê vận tải cung cấp thông tin cần thiết về hàng hóa để ghi vào giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó. 2. Yêu cầu người thuê vận tải thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh; yêu cầu người thuê vận tải bồi thường thiệt hại do vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng 3. Yêu cầu giám định hàng hóa khi cần thiết 4. Tất cả các quyền nêu trên
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:53:10(Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hành khách có nghĩa vụ gì khi đi trên xe vận tải hành khách?
A-
Mua vé và trả cước , phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian thỏa thuận, chấp hành quy định về vận chuyển; thực hiện đúng theo hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
B-
Không mang theo hành lý , hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông.
C-
Ý trả lời 1 và 2.
2-
Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành những quy định nào ghi dưới đây?
A-
Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và phải được chằng buộc chắc chắn; khi vận chuyển hàng rời phải che đậy không để rơi vãi.
B-
Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng để vận chuyển; khi vận chuyển hàng rời trong khu vực đô thị phải che đậy và không để rơi vãi.
C-
Cả 2 ý nêu trên.
3-
Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì theo quy định được ghi ở dưới đây?
A-
Yêu cầu người thuê vận tải cung cấp thông tin cần thiết về hàng hóa để ghi vào giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó.
B-
Yêu cầu người thuê vận tải thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh; yêu cầu người thuê vận tải bồi thường thiệt hại do vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng.
C-
Yêu cầu giám định hàng hóa khi cần thiết.
D-
Tất cả các quyền nêu trên.
4-
Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi dưới đây?
A-
Cung cấp phương tiện đúng loại, thời gian, địa điểm và giao hàng hóa cho người nhận hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng; hướng dẫn xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện.
B-
Bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng tới lúc giao hàng, trừ trường hợp miễn bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
C-
Bồi thường thiệt hại cho người làm công, người đại diện gây ra trong khi thực hiện công việc được người kinh doanh vận tải giao; chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái với quy định của pháp luật.
D-
Tất cả các nghĩa vụ trên.
5-
Người thuê vận tải hàng hóa có quyền hạn gì theo quy định được ghi ở dưới đây ?
A-
Từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện mà phương tiện đó không đúng thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
B-
Từ chối xếp hàng hóa lên phương tiện mà phương tiện đó không phù hợp với yêu cầu; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng đúng hợp đồng đã thỏa thuận; yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại khi người kinh doanh vận tải gây thiệt hại.
6-
Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?
A-
Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải, đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đầy đủ, rõ ràng, giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung khác ghi trong giấy gửi hàng.
B-
Thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh cho người kinh doanh vận tải hàng hóa
C-
Cử người áp tải hàng hóa trong quá trình vận tải đối với loại hàng hóa bắt buộc phải có người áp tải.
D-
Tất cả các nghĩa vụ trên.
7-
Người nhận hàng có các quyền gì được ghi ở dưới đây?
A-
Nhận và kiểm tra hàng hóa nhận được theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác, yêu cầu người kinh doanh vận tải thanh toán chi phí phát sinh do giao hàng hóa chậm.
B-
Yêu cầu hoặc thông báo cho người thuê vận tải để yêu cầu người kinh doanh vận tải bồi thường thiệt hại do mất mát hư hỏng hàng hóa, yêu cầu giám định hàng hóa khi cần thiết.
C-
Ý trả lời 1 và 2.
8-
Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì được ghi ở dưới đây?
A-
Nhận hàng hóa đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận.
B-
Xuất trình giấy vận chuyển và giấy tờ tùy thân cho người kinh doanh vận tải trước khi nhận hàng hóa, thanh toán chi phí phát sinh do nhận hàng chậm.
C-
Ý trả lời 1 và 2.
9-
Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?
A-
Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá kích thước hoặc trọng lượng của xe.
B-
Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định.
C-
Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được.
10-
Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào ghi ở dưới đây?
A-
Tùy theo loại động vật sống, người kinh doanh vận tải yêu cầu người thuê vận tải áp tải để chăm sóc trong quá trình vận tải, người thuê vận tải chịu trách nhiệm xếp dỡ động vật sống theo hướng dẫn của người kinh doanh vận tải, trường hợp người thuê vận tải không thực hiện được thì phải trả cước, phí xếp, dỡ cho người kinh doanh vận tải.
B-
Việc vận chuyển động vật sống trên đường giao thông phải sử dụng xe cơ giới chuyên dùng.
C-
Việc vận chuyển động vật sống trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật về vệ sinh, phòng dịch và bảo vệ môi trường.
D-
Ý trả lời 1 và 3
11-
Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?
A-
Phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng đỗ nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm.
B-
Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm; xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng đỗ trong quá trình vận chuyển.
C-
Cả 2 ý trên.
12-
Trong đô thị, người lái xe buýt, xe taxi khách, xe taxi tải, xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào ghi ở dưới đây?
A-
Xe buýt phải chạy đúng tuyến , đúng lịch trình và dừng đỗ đúng nơi quy định.
B-
Người lái xe taxi khách, xe taxi tải đón trả khách,hàng hóa theo thỏa thuận giữa hành khách, chủ hàng và người lái xe nhưng phải chấp hành những quy định về đảm bảo an toàn giao thông.
C-
Xe chở hàng phải hoạt động đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe.
D-
Tất cả các quy định trên.
13-
Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời khi hoạt động vận tải trong đô thị phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?
A-
Phải được che phủ kín không để rơi, vãi trên đường phố.
B-
Trường hợp để rơi vãi người vận tải phải chịu trách nhiệm thu dọn ngay.
C-
Chỉ được hoạt động vận tải trong thời gian phù hợp trong ngày.
D-
Ý trả lời 1,2 và 3.
14-
Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi ở dưới đây?
A-
Tính trung thực và tính nguyên tắc
B-
Tính khiêm tốn và lòng dũng cảm
C-
Tình yêu lao động và tình thương yêu con người
D-
Tất cả những ý nêu trên
15-
Một số nét đẹp truyền thống đạo đức của mỗi con người VN theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh là?
A-
Cần kiệm: Là lao động cần cù, siêng năng; làm việc có kế hoạch, sáng tạo có năng suất cao, với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, không hao phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức.
B-
Liêm chính: Là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của nhân dân, ngay thẳng, không tà, đúng đắn, chính trực, việc phải dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.
C-
Tất cả các ý nêu trên.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1529. Đăng: 04-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG