GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Đa thức
Đa thức là một đơn thức hoặc tổng của hai hay nhiều đơn thức. Bài trắc nghiệm này sẽ giúp ta nắm vững cách cộng, trừ hai đa thức, cũng như tìm nghiệm của đa thức.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Rút gọn đa thức A = 3x2y - 2xy2 + x3y3 + 3xy2 - 2x2y - 2x3y3 ta được:
A-
A = x2y + xy2 + x3y3
B-
A = x2y + xy2 - x3y3
C-
A = x2y - xy2 + x3y3
D-
Một kết quả khác
2-
Giá trị của đa thức A ở câu 1 tại x = 1 và y = -1 là:
A-
1
B-
2
C-
-1
D-
Một giá trị khác
3-
Cho đa thức x8 + 3x5y5 - y6 - 2x6y2 + 5x7. Bậc của đa thức đối với biến x là:
A-
5
B-
6
C-
8
D-
Một giá trị khác
4-
Bậc của đa thức ở câu 3 đối với biến y là:
A-
10
B-
6
C-
5
D-
7
5-
Bậc của đa thức ở câu 3 đối với tập hợp các biến là:
A-
10
B-
14
C-
8
D-
Một giá trị khác
6-
Dùng giả thiết sau cho các câu hỏi từ 6 đến 10. Cho hai đa thức


Tổng P + Q là:
A-
B-
C-
D-
7-
Hiệu P - Q là:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
8-
Hiệu Q - P là:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
9-
Tìm đa thức M sao cho
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
10-
Tìm đa thức N sao cho
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1343. Đăng: 08-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG