GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 50
Sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n của loài tạo thể A. tam nhiễm. B. tam bội. C. ba nhiễm kép. D. tam nhiễm kép..... Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể A. bốn nhiễm. B. tứ bội. C. bốn nhiễm kép. D. dị bội lệch.... Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể A. lưỡng bội của loài. B. của 2 loài tăng lên. C. lớn hơn 2n. D. đơn bội của 2 loài.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:40:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n của loài tạo thể
A-
tam nhiễm.
B-
tam bội.
C-
ba nhiễm kép.
D-
tam nhiễm kép.
2-
Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể
A-
bốn nhiễm.
B-
tứ bội.
C-
bốn nhiễm kép.
D-
dị bội lệch.
3-
Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể
A-
lưỡng bội của loài.
B-
của 2 loài tăng lên.
C-
lớn hơn 2n.
D-
đơn bội của 2 loài.
4-
Trường hợp nào dưới đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật?
A-
Hợp tử.
B-
Đa bào lưỡng bội.
C-
Đa bào đơn bội.
D-
Hợp tử luỡng bội
5-
Một tế bào mầm nguyên phân 4 lần tạo ra tổng số nhiễm sắc thể trong các tinh nguyên bào là 144 đó là dạng đột biến
A-
thể ba nhiễm 2n+1.
B-
tam bội thể 3n.
C-
2n- 1.
D-
thể ba nhiễm 2n+1 hoặc 2n- 1.
6-
Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên
A-
cành tứ bội trên cây lưỡng bội
B-
cành đa bội lệch.
C-
thể tứ bội.
D-
thể bốn nhiễm.
7-
Trong kĩ thuật cấy gen, tế bào nhận được sử dụng phổ biến là vi khuẩn E.coli vì chúng
A-
có tốc độ sinh sản nhanh.
B-
thích nghi cao với môi trường.
C-
dễ phát sinh biến dị.
D-
có cấu tạo cơ thể đơn giản.
8-
Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là
A-
cản trở sự hình thành thoi vô sắc .
B-
làm cho tế bào to hơn bình thường.
C-
cản trở sự phân chia của tế bào.
D-
làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên.
9-
Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là
A-
C, H, O, P.
B-
C, H, O, N, P.
C-
C, H, O, P, Mg.
D-
C, H, O, N, P. S.
10-
Theo quan điểm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là
A-
axit nuclêic và lipit.
B-
axit nuclêic và prôtêin.
C-
lipit và gluxit.
D-
cacbohyđrat và prôtêin.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 877. Đăng: 07-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG