GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Tam giác - Bài 11
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A dựng điểm D sao cho tam giác BCD vuông cân tại D. Hạ DH ⊥ AB, DK ⊥ AC. Chọn đáp án đúng:
a. Δ CDK = Δ BCD
b. Δ ABC = Δ BDH
c. Δ CDK = Δ BDH
d. Δ BCD = Δ ABC
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:48:59(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A dựng điểm D sao cho tam giác BCD vuông cân tại D. Hạ DH ⊥ AB, DK ⊥ AC. Chọn đáp án đúng:
A-
Δ CDK = Δ BCD
B-
Δ ABC = Δ BDH
C-
Δ CDK = Δ BDH
D-
Δ BCD = Δ ABC
2-
Cho tam giác ABC có . Hạ AH ⊥ BC. Kẻ đường phân giác AD. Số đo góc ADC bằng:
A-
1000
B-
1010
C-
1020
D-
1030
3-
Cho tam giác ABC có , đường phân giác AD. Kẻ đường cao DH của tam giác ADB, kẻ đường cao DK của tam giác ADC. Trên các đoạn thẳng BH, CK lấy các điểm M, N sao cho HM = KN. Đáp án nào sau đây không đúng?
A-
AD là đường trung trực của đoạn HK
B-
H thuộc đường trung trực của đoạn DK
C-
K thuộc đường trung trực của đoạn HD
D-
H thuộc đường trung trực của đoạn AD
4-
Cho tam giác ABC cân tại C, các đường cao BN, AM cắt nhau tại điểm I, P là trung điểm của BC. Đáp án nào sau đây không đúng?
A-
Điểm C thuộc đường trung trực của AB
B-
Điểm C thuộc đường trung trực của MN
C-
Điểm P thuộc đường trung trực của CA
D-
Điểm I thuộc đường trung trực của AB
5-
Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AD. Lấy điểm N nằm giữa D và C. Qua N kẻ đường thẳng Nx song song với AC. Nx cắt AD tại điểm M, cắt AB tại điểm P. Kẻ các đường thẳng BM, AN. Số cặp đường vuông góc với nhau trong hình vẽ là:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
6-
Cho tam giác ABC không vuông, các đường cao AD, BE, CF, trực tâm H. Chọn đáp án đúng:
A-
Trực tâm tam giác ABH là E
B-
Trực tâm tam giác ABH là F
C-
Trực tâm tam giác ABH là C
D-
Trực tâm tam giác ABH là D
7-
Tam giác ABC cân tại A, . Đường cao CH cắt đường phân giác AD tại điểm I. Đáp án nào sau đây không đúng?
A-
AD là đường cao của tam giác ABC
B-
AD là đường trung tuyến của tam giác ABC
C-
I là trực tâm của tam giác ABC
D-
I là trọng tâm của tam giác ABC
8-
Cho góc aOb. Trên cạnh Oa lấy điểm M, trên cạnh Ob lấy điểm N sao cho OM = ON. Vẽ tia phân giác Oc của góc aOb. Lấy điểm I thuộc Oc. Đường thẳng MN cắt Oc tại điểm H. Ta có:
A-
B-
C-
D-
9-
Cho ΔABC = ΔMNP. Biết ∠P = , MN = 8cm. Góc N bằng:
A-
300
B-
800
C-
600
D-
700
10-
Cho hình vẽ. Biết DE // BC, . Góc ACB bằng:
A-
700
B-
500
C-
600
D-
1300
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1230. Đăng: 07-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG