GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Tam giác - Bài 13
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A dựng điểm D sao cho tam giác BCD vuông cân tại D. Hạ DH ⊥ AB, DK ⊥ AC. Chọn đáp án đúng:
a. DK = DC
b. DH = AH
c. BD = AK
d. DC = BH
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:16:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A dựng điểm D sao cho tam giác BCD vuông cân tại D. Hạ DH ⊥ AB, DK ⊥ AC. Chọn đáp án đúng:
A-
DK = DC
B-
DH = AH
C-
BD = AK
D-
DC = BH
2-
Cho tam giác ABC có . Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Vẽ tia phân giác AD của góc HAC (D ∈ BC). Góc ADH bằng bao nhiêu?
A-
710
B-
510
C-
590
D-
610
3-
Cho tam giác ABC, . Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC), kẻ BK ⊥ AC (K ∈ AC). Góc nhọn giữa AH và BK là:
A-
550
B-
700
C-
600
D-
500
4-
Cho tam giác ABC có . Hạ AH ⊥ BC. Kẻ đường phân giác AD. Số đo góc HAD bằng:
A-
90
B-
100
C-
110
D-
120
5-
Cho hình vẽ. Biết DE // BC, . Góc DEC bằng:
A-
700
B-
500
C-
600
D-
1300
6-
Cho tam giác ABC có AB < AC và . Trên đường cao AH lấy một điểm I tùy ý. Đường thẳng BI cắt AC tại điểm K. Đáp án nào sau đây không đúng?
A-
BH < HC
B-
KH < IK
C-
IC > IB
D-
ΔHIK tù
7-
Tam giác ABC có , AH là đường cao và BM là đường trung tuyến. Thế thì góc MHC bằng:
A-
150
B-
250
C-
300
D-
400
8-
Cho tam giác ABC không vuông, các đường cao AD, BE, CF, trực tâm H. Chọn đáp án đúng:
A-
Trực tâm tam giác ADC là A
B-
Trực tâm tam giác ADC là C
C-
Trực tâm tam giác ADC là B
D-
Trực tâm tam giác ADC là D
9-
Cho tam giác ABC vuông tại A; . Hạ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Vẽ tia phân giác HD của góc AHC (D ∈ AC). Góc ADH bằng bao nhiêu?
A-
1120
B-
1240
C-
1160
D-
1140
10-
Cho tam giác ABC. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Biết . Góc B bằng bao nhiêu?
A-
590
B-
620
C-
580
D-
690
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1173. Đăng: 07-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG