GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Tam giác - Bài 15
Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 7cm, đáy lớn CD = 25cm, AD = BC = 15cm. Đường cao của hình thang đó bằng bao nhiêu?
a. 9cm
b. 14cm
c. 13cm
d. 12cm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:32:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 7cm, đáy lớn CD = 25cm, AD = BC = 15cm. Đường cao của hình thang đó bằng bao nhiêu?
A-
9cm
B-
14cm
C-
13cm
D-
12cm
2-
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD ⊥ AC (D ∈ AC). Biết AD = 1cm, CD = 8cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu centimet?
A-
9
B-
12
C-
D-
3-
Cho một tam giác ABC cân tại đỉnh A. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Biết cạnh bên bằng 17cm, AH bằng 15cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu centimet?
A-
18
B-
24
C-
8
D-
16
4-
Cho một tam giác vuông, trong đó các cạnh góc vuông dài 6cm, 8cm. Độ dài đoạn vuông góc hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền là:
A-
4,8cm
B-
5,4cm
C-
4,6cm
D-
2,4cm
5-
Cho tam giác ABC. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Biết AB = 15cm, AH = 12cm, cạnh AC kém cạnh AB 2cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu centimet?
A-
B-
22
C-
15
D-
14
6-
Một tam vuông có một cạnh góc vuông dài 12cm và cạnh huyền dài 13cm. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:
A-
4cm
B-
5cm
C-
6cm
D-
1cm
7-
Một tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông bằng 20cm và 21cm. Độ dài của cạnh huyền là:
A-
41cm
B-
40cm
C-
29cm
D-
32cm
8-
Cho tam giác ABC cân tại A, có AC = 5cm, BC = 6cm. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). AH là đường phân giác của góc?
A-
BAC
B-
ABC
C-
CBA
D-
Các đáp án trên đều sai
9-
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BM ⊥ AC (M ∈ AC). Kẻ CN ⊥ AB (N ∈ AB). Gọi H là giao điểm của BM và CN. Đường thẳng AH cắt đường thẳng BC tại điểm P. Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau?
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
10-
Cho tam giác ABC, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I. Kẻ IM, IN, IP lần lượt vuông góc với các cạnh BC, CA, AB. Có bao nhiêu cặp đoạn thẳng bằng nhau trong hình vẽ?
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1185. Đăng: 08-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG