GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 111
Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ trội so với alen a qui định quả vàng. Trong phép lai AA x aa, thể dị bội có kiểu hình màu vàng ở đời con có thể là A. thể khuyết nhiễm. B. thể một nhiễm. C. thể ba nhiễm. D. thể bốn nhiễm .... Chất trung gian quan trọng trong sự hô hấp tế bào là A. ATP B. nước C. NADPH D. axêtyl - CoA..... Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến A. lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ trội so với alen a qui định quả vàng. Trong phép lai AA x aa, thể dị bội có kiểu hình màu vàng ở đời con có thể là
A-
thể khuyết nhiễm.
B-
thể một nhiễm.
C-
thể ba nhiễm.
D-
thể bốn nhiễm .
2-
Chất trung gian quan trọng trong sự hô hấp tế bào là
A-
ATP
B-
nước
C-
NADPH
D-
axêtyl - CoA
3-
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến
A-
lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn.
B-
đảo đoạn, chuyển đoạn.
C-
lặp đoạn, chuyển đoạn.
D-
mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
4-
Ở lúa nước 2n = 24, số NST đơn có trong 1 tế bào ở kỳ sau của nguyên phân là:
A-
0
B-
12
C-
24
D-
48
5-
Khi quan sát quá trình phân bào ở 1 loài động vật người ta thấy các NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào. Các tế bào đó đang ở kỳ nào của quá trình phân bào?
A-
Kỳ cuối của ngyên phân.
B-
Kỳ sau của giảm phân I.
C-
Kỳ sau của giảm phân II.
D-
Kỳ cuối của giảm phân II.
6-
Một tế bào sinh tinh trùng của ruồi giấm đực ở trạng thái dị hợp về các gen xác định các tính trạng thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Tế bào đó giảm phân bình thường thì cho ra bao nhiêu loại tinh trùng?
A-
1 loại
B-
2 loại.
C-
4 loại.
D-
8 loại.
7-
Một cơ thể ruồi giấm đực ở trạng thái dị hợp về các gen xác định các tính trạng thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cơ thể đó có thể cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
A-
1 loại.
B-
2 loại.
C-
4 loại.
D-
8 loại.
8-
Xét 1 cơ thể ruồi giấm cái có kiểu gen là Ab/aB. Trong trường hợp giảm phân bình thường thì có thể cho ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A-
1 loại.
B-
2 loại.
C-
4 loại
D-
8 loại.
9-
Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. Trong trường hợp không xảy ra trao đổi chéo, số loại giao tử tối đa được tạo ra do sự tổ hợp các NST khác nhau về nguồn gốc là
A-
4
B-
16
C-
8
D-
32
10-
Quá trình hô hấp tế bào và quá trình đốt cháy nhiên liệu khác nhau ở điểm cơ bản là
A-
năng lượng giải phóng dần dần hay tức thời.
B-
sinh ra CO2 hay không sinh CO2.
C-
cần có ôxi hay không cần có ôxi.
D-
dạng năng lượng thu được.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1301. Đăng: 10-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG