GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 113
Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình đường phân ? A. axit piruvic B. NADH C. glucôzơ D. axêtyl - CoA .... Bộ nhiễm sắc thể có dạng ( 2n +2 +2) gọi là A. thể ba nhiễm B. thể bốn nhiễm C. thể ba nhiễm kép D. thể bốn nhiễm kép..... Giai đoạn đường phân xảy ra ở A. màng ngoài ti thể B. màng trong ti thể....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:44:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình đường phân ?
A-
axit piruvic
B-
NADH
C-
glucôzơ
D-
axêtyl - CoA
2-
Bộ nhiễm sắc thể có dạng ( 2n +2 +2) gọi là
A-
thể ba nhiễm
B-
thể bốn nhiễm
C-
thể ba nhiễm kép
D-
thể bốn nhiễm kép.
3-
Giai đoạn đường phân xảy ra ở
A-
màng ngoài ti thể
B-
màng trong ti thể
C-
tế bào chất
D-
chất nền ti thể
4-
Một cơ thể trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, giả sử ở một số tế bào sinh dục chín có một cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân ly thì sẽ tạo ra các loại giao tử có dạng
A-
(n + 1) và (n - 1).
B-
(n + 1 + 1) và (n - 1 - 1).
C-
(n + 1), (n - 1) và n.
D-
(n - 1), n và (2n + 1).
5-
Chu trình Krebs xảy ra ở
A-
màng ngoài ti thể
B-
màng trong ti thể
C-
tế bào chất
D-
chất nền ti thể
6-
Kết quả của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là tạo ra
A-
các cơ thể sinh vật đơn bào rồi đa bào
B-
các cơ thể đa bào
C-
các cơ chế tự sao chép ở cơ thể sống
D-
mầm mống của những cơ thể sống đầu tiên
7-
Coaxecva là các hợp chất
A-
hữu cơ cao phân tử hòa tan trong nước tạo dung dịch keo
B-
protein tan trong đại dương
C-
polisaccarit tan trong đại dương
D-
lipit tan trong đại dương
8-
Ở các coaxecva đã xuất hiện các dấu hiệu sơ khai của
A-
Sinh trưởng và phát triển
B-
Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản
C-
Sinh trưởng và sinh sản
D-
Cảm ứng và di truyền
9-
Một cơ thể trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, giả sử ở một số tế bào sinh dục chín có hai cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân ly thì sẽ tạo ra các loại giao tử có dạng
A-
n, (n + 2) và (n - 2)
B-
n, (n + 1 + 1) và (n - 1 - 1)
C-
(n + 2) và (n - 2), n.
D-
(n + 1 + 1) và (n - 1 - 1), 2
10-
Giai đoạn tạo nhiều ATP nhất trong hô hấp là
A-
giai đoạn đường phân
B-
chu trình Krebs
C-
chuỗi truyền electron
D-
pha sáng quang hợp
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1378. Đăng: 10-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG