GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 116
Chất nhận đầu tiên của chu trình Krebs là A. axit ôxalôaxêtic B. axit xitric C. axit sucxinic D. axit malic.... Một phân tử Axetyl - CoA đi vào chu trình Krebs giải phóng ra A. một phân tử CO2 B. hai phân tử CO2 C. ba phân tử CO2 D. sáu phân tử CO2... Một phân tử NADH đi vào chuỗi truyền điện tử tổng hợp được: A. 2 ATP B. 4 ATP C. 3 ATP....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:45:56(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chất nhận đầu tiên của chu trình Krebs là
A-
axit ôxalôaxêtic
B-
axit xitric
C-
axit sucxinic
D-
axit malic
2-
Một phân tử Axetyl - CoA đi vào chu trình Krebs giải phóng ra
A-
một phân tử CO2
B-
hai phân tử CO2
C-
ba phân tử CO2
D-
sáu phân tử CO2
3-
Một phân tử NADH đi vào chuỗi truyền điện tử tổng hợp được:
A-
2 ATP
B-
4 ATP
C-
3 ATP
D-
8 ATP
4-
Một phân tử FADH2 đi vào chuỗi truyền điện tử:
A-
2 ATP
B-
4 ATP
C-
3 ATP
D-
8 ATP
5-
Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ gồm 3 thành phần chủ yếu là:
A-
thành tế bào, màng sinh chất, nhân.
B-
thành tế bào, tế bào chất, nhân.
C-
màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân.
D-
màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân.
6-
Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân thực khác nhau ở:
A-
những phân tử protein đặc trưng
B-
tính thấm chọn lọc
C-
thành phần phốtpholipit.
D-
Cả A,B,C.
7-
Quá trình giảm phân xảy ra ở:
A-
tế bào sinh dưỡng
B-
tế bào sinh dục
C-
hợp tử
D-
giao tử
8-
Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở:
A-
Kì đầu
B-
Kì giữa
C-
Kì sau
D-
Kì cuối
9-
Tế bào chất của vi khuẩn không có:
A-
Ribôxôm
B-
Bào tương và các bào quan có màng bao bọc
C-
Hệ thống nội màng, bào tương, các bào quan có màng bao bọc
D-
Hệ thống nội màng, khung xương tế bào, các bào quan có màng bao bọc
10-
Trong kì trung gian giữa hai lần phân bào khó quan sát NST vì:
A-
NST chưa tự nhân đôi
B-
NST tháo xoắn hoàn toàn, tồn tại dưới dạng sợi mảnh
C-
NST ra khỏi nhân và phân tán trong tế bào chất
D-
Các NST tương đồng chưa liên kết thành từng cặp.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1323. Đăng: 10-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG