GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Câu nào sau đây đúng? (1) Nếu x ≠ 0 thì | x | > 0 (2) (3) Nếu a là số thực thì a được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn (4) xm . xn = x(m.n) (m,n ∈ tập N) A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (2) và (3) D. (3) và (4) Kết quả của phép tính là: A. 1 B. −1 C. D. Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3 : 4 : 5 và chu vi tam giác là 60cm. Vậy độ dài ba cạnh tam giác lần lượt là: A. 16cm, 18cm, 26cm B. 9cm, 22cm, 29cm C. 14cm, 18cm, 28cm D. 15cm, 20cm, 25cm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:39:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Câu nào sau đây đúng?
(1) Nếu x ≠ 0 thì | x | > 0
(2)
(3) Nếu a là số thực thì a được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn
(4) xm . xn = x(m.n) (m,n ∈ tập N)
A-
(1) và (2)
B-
(1) và (3)
C-
(2) và (3)
D-
(3) và (4)
2-
Kết quả của phép tính là:
A-
1
B-
−1
C-
D-
3-
Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3 : 4 : 5 và chu vi tam giác là 60cm. Vậy độ dài ba cạnh tam giác lần lượt là:
A-
16cm, 18cm, 26cm
B-
9cm, 22cm, 29cm
C-
14cm, 18cm, 28cm
D-
15cm, 20cm, 25cm
4-
Từ tỉ lệ thức 1,2 : x = 3 : 5 ta suy ra x = ?
A-
B-
2
C-
D-
3
5-
Nếu thì x = ?
A-
−2
B-
2
C-
−16
D-
16
6-
Biểu thức 8.25 : 16 được viết dưới dạng lũy thừa cơ số 2 là:
A-
24
B-
23
C-
22
D-
2
7-
Câu nào sau đây sai ?
(1)
(2)
(3) (4)
A-
(1) và (3)
B-
(2) và (4)
C-
(1) và (4)
D-
(2) và (3)
8-
Kết quả của phép tính 16,5 . 3,5 − 16,5 . (−6,5) là:
A-
49,5
B-
−49,5
C-
165
D-
−16,5
9-
Cho biết , vậy x = ?
A-
5
B-
C-
25
D-
10-
Tìm x nếu
A-
x = 5
B-
x ≤ 5
C-
x ≥ 5
D-
x = −5
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1532. Đăng: 11-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG