GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Câu nào sau đây đúng? (1) Hai đơn thức đồng dạng (2) Đa thức −2x2y + 3y2 + xyz2 − 2z có bậc là 3 (3) Biểu thức x2 + y2 biểu thị cho tổng bình phương của x và y A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào đúng Nghiệm của đa thức P(x) = x2 − 5x + 6 là: A. x = 2 B. x = 1 hay x = 6 C. x = 2 hay x = 3 D. x = 3 Giá trị của đơn thức 2004x2y2 tại x = −5; là: A. 1 B. −2004 C. 2004 D. −1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:08:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Câu nào sau đây đúng?
(1) Hai đơn thức đồng dạng
(2) Đa thức −2x2y + 3y2 + xyz2 − 2z có bậc là 3
(3) Biểu thức x2 + y2 biểu thị cho tổng bình phương của x và y
A-
(1)
B-
(2)
C-
(3)
D-
Không có câu nào đúng
2-
Nghiệm của đa thức P(x) = x2 − 5x + 6 là:
A-
x = 2
B-
x = 1 hay x = 6
C-
x = 2 hay x = 3
D-
x = 3
3-
Giá trị của đơn thức 2004x2y2 tại x = −5; là:
A-
1
B-
−2004
C-
2004
D-
−1
4-
Kết quả của phép tính là:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho đa thức P(x) = ax − 2. Biết rằng P(−1) = 2. Vậy a = ?
A-
a = 0
B-
a = −2
C-
a = 2
D-
a = −4
6-
Cho các đơn thức:
(1) (2) (3)
Các cặp đơn thức nào đồng dạng?
A-
(1) và (2)
B-
(1) và (3)
C-
(3) và (2)
D-
(1) (2) và (3)
7-
Cho ba đa thức:
P(x) = −x4 + 3x2 + x3 − x2 + 1
Q(x) = x3 + 2x2 + x4 +1 − 2x4
R(x) = x2 − x4 − x3 + x2 + 1
Đa thức −x4 + x3 + 2x2 + 1 là biểu thức rút gọn của đa thức nào?
A-
P(x)
B-
Q(x)
C-
R(x)
D-
Cả ba đa thức trên
8-
Các đa thức :
P(x) = −2x3 + 3x2 − x3 − x2 + 2
Q(x) = −3x3 + x2 − 1
P(x) – Q(x) là đa thức:
A-
x3 − 2x2 + 3
B-
x2 + 3
C-
2x2 + 1
D-
x3 + x2 + 3
9-
Các đa thức:
P(x) = −2x3 + 3x2 − x3 − x2 + 2
Q(x) = −3x3 + x2 − 1
Nghiệm của đa thức P(x) − Q(x) là :
A-
x = 0
B-
x = 1
C-
x = −1
D-
Vô nghiệm
10-
Các đa thức:
P(x) = −2x3 + 3x2 − x3 − x2 + 2
Q(x) = −3x3 + x2 − 1
Biết R(x) + P(x) = Q(x). vậy đa thức của R(x) là:
A-
−x2 − 3
B-
−2x2 − 1
C-
−x3 + 2x2 − 3
D-
−x3 − x2 − 3
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1881. Đăng: 14-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG