GMT: Thứ Bảy, ngày 23  tháng 6, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Lịch sử Lớp 11 - Bài 69
Trong các sự kiện dưới đây, sự kiện nào được gọi là "Cuộc cách mạng quang vinh" ở Anh thế kỉ XVII ?
A. Xử tử Sác-lơ I
B. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập
C. Truất ngôi Giêm II
D. Đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 05:20:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các sự kiện dưới đây, sự kiện nào được gọi là "Cuộc cách mạng quang vinh" ở Anh thế kỉ XVII ?
A-
Xử tử Sác-lơ I
B-
Chế độ độc tài quân sự được thiết lập
C-
Truất ngôi Giêm II
D-
Đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua
2-
Chủ trương hạn chế quyền của vua, đảm bảo quyền tự do của công dân Pháp cuối thế kỉ XVIII là của ai ?
A-
Vôn-te
B-
Mông-te-xki-ơ
C-
Ru-xô
D-
Mê-li-ê
3-
Chủ trương xóa bỏ triệt để nền quân chủ, phản đối chế độ tư hữu lớn ở Pháp cuối thế kỉ XVIII là của ai?
A-
Vôn-te
B-
Ru-xô
C-
Mê-li-ê
D-
Mông-te-xki-ơ
4-
Chủ trương xây dựng chính quyền dân chủ, tự do tín ngưỡng, lên án nhà thờ Ki-tô, khẳng định quyền tư hữu ở Pháp cuối thế kỉ XVIII là của ai?
A-
Mông-te-xki-ơ
B-
Ru-xô
C-
Vôn-te
D-
Mê-li-ê
5-
Chủ trương xóa bỏ áp bức bóc lột, thủ tiêu chế độ tư hữu, coi ruộng đất là tài sản chung của nông dân ở Pháp cuối thế kỉ XVIII là của ai?
A-
Mê-li-ê
B-
Vôn-te
C-
Ru-xô
D-
Mông-te-xki-ơ
6-
Lãnh đạo nhóm Bách khoa toàn thư ở Pháp cuối thế kỉ XVIII là:
A-
Ru-xô
B-
Đơ-ni và Đi-đơ-rô
C-
Mông-te-xki-ơ
D-
Vôn-te
7-
Việc đẳng cấp quốc tế thứ ba cùng một số quý tộc, tăng lữ tự tuyên bố là Quốc hội lập hiến nói lên điều gì ở Pháp cuối thế kỉ XVIII ?
A-
Nhà vua bất lực
B-
Quyền chuyên chế của nhà vua không còn
C-
Điều kiện cho một cuộc cách mạng đã chín muồi
D-
Sự suy yếu của giai cấp thống trị
8-
Quyền lợi thiết thực của nông dân được chính phủ Gia-cô-banh giải quyết thỏa đáng ở Pháp cuối thế kỉ XVIII là:
A-
Vấn đề ruộng đất
B-
Bình đẳng
C-
Tiền lương
D-
Giá cả
9-
Biện pháp nào dưới đây của chính phủ Gia-cô-banh ở Pháp cuối thế kỉ XVIII là hạn chế?
A-
Thông qua sắc lệnh tổng động viên
B-
Ban hành luật giá tối đa
C-
Qui định mức tiền lương tối đa
D-
Xóa bỏ đặc quyền phong kiến
10-
Vì sao quần chúng mất lòng tin và không ủng hộ phái Gia-cô-banh nữa ở pháp?
A-
Tăng cường trấn áp
B-
Nhiều biện pháp không thực hiện triệt để
C-
Nội bộ phái Gia-cô-banh chia rẽ
D-
Lực lượng đối lập xúi giục
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 565. Đăng: 19-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG