GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
Luật cao nhất của quốc gia là gì? Hiến Pháp có mục đích gì? Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào? Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì? Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?
Các Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch
100 câu hỏi về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cùng các giải đáp cho trắc nghiệm nhập tịch ghi dưới đây.
Trắc nghiệm công dân được hỏi miệng và giám khảo của Cơ Quan Quốc Tịch Và Di Trú (USCIS) sẽ hỏi ứng viên nhập tịch tới 10 trong số 100 câu. Ứng viên phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này.
Trong bài trắc nghiệm nhập tịch, một vài câu giải đáp có thể đã thay đổi vì các cuộc bầu cử hoặc công cử. Khi học thi, bạn cần tìm hiểu để có các câu giải đáp cập nhật nhất. Vào lúc thi phỏng vấn với USCIS (Cơ Quan Quốc Tịch và Di Trú), bạn nhớ trả lời các câu hỏi này cho đúng với tên các giới chức đang phục vụ. Giám khảo USCIS sẽ không chấp nhận câu trả lời sai.
Mặc dù USCIS biết là có thể có những câu trả lời đúng khác, ngoài 100 câu trả lời mẫu, tuy vậy các ứng viên được khuyến khích trả lời các câu hỏi theo như các câu trả lời mẫu đã cho.

CÔNG QUYỀN HOA KỲ

A: Các Nguyên Tắc Của Dân Chủ Hoa Kỳ
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:09:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Luật cao nhất của quốc gia là gì?
A-
Hiến Pháp
B-
Luật Liên bang
C-
Luật Tiểu bang
2-
Hiến Pháp có mục đích gì?
A-
thiết lập chánh phủ
B-
mô tả tổ chức chánh phủ
C-
bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ
D-
Tất cả các câu trên
3-
Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?
A-
Chúng tôi người Mỹ (We the American)
B-
Chúng tôi công dân (We the Citizen)
C-
Chúng tôi số một (We Number One)
D-
Chúng tôi người dân (We the People)
4-
Tu chính án là gì?
A-
một sự thay đổi trong Hiến Pháp
B-
một sự thêm vào Hiến Pháp
C-
Cả A và B
5-
Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì?
A-
Luật Dân Quyền (The Bill of Rights)
B-
Luật tiểu bang
C-
Luật liên bang
D-
Tất cả đều đúng
6-
Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)
A-
tự do ngôn luận
B-
tự do tôn giáo
C-
tự do hội họp
D-
tự do báo chí
E-
tự do thỉnh nguyện chánh phủ
F-
Bất kỳ câu nào ở trên
7-
Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?
A-
năm mươi (50)
B-
hai mươi bảy (27)
C-
mười bảy (17)
D-
một trăm (100)
8-
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?
A-
thông báo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)
B-
tuyên cáo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)
C-
cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)
D-
Tất cả các câu trên
9-
Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?
A-
quyền sống, quyền tự do
B-
quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc
C-
quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền sống
D-
cả A, B, C đều đúng
10-
Tự do tôn giáo là gì?
A-
Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.
B-
Bạn có thể yêu cầu 1 tôn giáo.
C-
Bạn có thể chống lại 1 tôn giáo.
D-
Bạn có thể kích động bạo lực giữa các tôn giáo.
[ Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 7246. Đăng: 22-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG