GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu? Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm? Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác? Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống? Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:36:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?
A-
một trăm (100)
B-
bốn trăm ba mươi lăm (435)
C-
năm trăm ba mươi lăm (535)
D-
năm mươi (50)
2-
Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?
A-
hai năm (2)
B-
bốn năm (4)
C-
sáu năm (6)
D-
năm năm (5)
3-
Cho biết tên dân biểu của bạn.
A-
▪ Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu "không có quyền biểu quyết" hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]. Ví dụ Ohio - District 10 (2012) là dân biểu dân chủ Dennis Kucinich.
B-
Sherrod Brown
C-
Barack Obama
D-
Joe Biden
4-
Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?
A-
Tất cả người dân trong Hạt
B-
Tất cả người dân trong Quận
C-
Tất cả người dân trong Tiểu bang
D-
Tất cả người dân trong cả nước
5-
Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?
A-
Vì dân số tiểu bang đó
B-
Vì tiểu bang đó đông dân hơn
C-
Vì một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác
D-
Tất cả các đáp án đều đúng
6-
Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?
A-
Sáu(6) năm
B-
Bốn (4) năm
C-
Hai (2) năm
D-
Tám (8) năm
7-
Bầu Tổng Thống vào tháng nào?
A-
Tháng Giêng
B-
Tháng Mười Hai
C-
Tháng Mười Một
D-
Tháng Mười
8-
Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*
A-
Barack Obama
B-
Obama
C-
Barack Hussein Obama
D-
Barack Hussein Obama II
E-
Tất cả đều đúng
9-
Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì? (2012)
A-
Joseph R. Biden, Jr.
B-
Joe Biden
C-
Biden
D-
Tất cả đều đúng
10-
Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?
A-
Quốc hội
B-
Phó Tổng Thống
C-
Thượng viện
D-
Thống đốc
[ Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2049. Đăng: 22-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG