GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ? Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì? Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì? Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:03:37(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?
A-
tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận
B-
tự do hội họp, tự do thỉnh nguyện chính quyền
C-
tự do thờ phượng, quyền mang vũ khí tự vệ
D-
Cả A, B, C đều đúng
2-
Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?
A-
Hoa Kỳ
B-
Lá cờ
C-
Cả A hay B đều đúng
3-
Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?
A-
từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác
B-
bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ
C-
tuân hành luật lệ của Hoa Kỳ
D-
phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)
E-
phục vụ (công việc quan trọng cho) Hoa Kỳ (nếu cần)
F-
trung thành với quốc gia Hoa Kỳ
G-
Tất cả đều đúng
4-
Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?
A-
Mười sáu (16) và hơn
B-
Mười tám (18) và hơn
C-
Hai mươi mốt (21) và hơn
5-
hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?
A-
bầu cử, tham dự vào một cuộc vận động tranh cử
B-
tham gia một đảng phái chính trị, tham dự vào một nhóm hoạt động công dân
C-
tham dự vào một nhóm hoạt động cộng đồng, phát biểu ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử
D-
gọi điện thoại cho nghị sĩ và dân biểu, công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó
E-
tranh cử, góp ý kiến trên một tờ báo
F-
Tất cả đều đúng
6-
Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?
A-
15 tháng Tư
B-
31 tháng Giêng
C-
31 tháng Mười hai
D-
17 tháng Giêng
7-
Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?
A-
ở tuổi mười tám (18)
B-
ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)
C-
Cả hai đều đúng
8-
Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?
A-
tự do
B-
tự do chính trị
C-
tự do tôn giáo
D-
cơ hội kinh tế
E-
hành xử tôn giáo của mình
F-
tránh sự áp bức
G-
Tất cả đều đúng
9-
Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?
A-
người da đỏ Mỹ Châu
B-
thổ dân Mỹ Châu
C-
Cả A và B đều đúng
D-
Cả A và B đều sai
10-
Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?
A-
người Phi Châu
B-
người từ Châu Phi
C-
Cả A và B sai
D-
Cả A và B đúng
[ Hữu Đức sưu tầm và biên soạn - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1681. Đăng: 22-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG