GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Đường tròn - Bài 17
Cho điểm M di động trên cạnh BC của một tam giác ABC. Tâm O của đường tròn đường kính AM di động trên đường nào?
a. Đường thẳng song song với BC
b. Đường tròn tâm A
c. Đường tròn tâm là trung điểm của BC
d. Một đường khác
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:37:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho điểm M di động trên cạnh BC của một tam giác ABC. Tâm O của đường tròn đường kính AM di động trên đường nào?
A-
Đường thẳng song song với BC
B-
Đường tròn tâm A
C-
Đường tròn tâm là trung điểm của BC
D-
Một đường khác
2-
Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho AC = 2CB. Vẽ đường tròn đường kính AC và CB. Tiếp tuyến chung EF của chúng cắt đường thẳng AB tại D. Biết BD = 2, thế thì độ dài tiếp tuyến chung EF là:
A-
B-
C-
D-
Một đáp số khác
3-
Nối ba tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với các cạnh của tam giác ABC bất kỳ ta được một tam giác:
A-
Có một góc tù và hai góc nhọn không bằng nhau
B-
Có một góc tù và hai góc nhọn bằng nhau
C-
Tùy theo dạng của tam giác ABC có thể có một góc tù hay không
D-
Luôn có ba góc nhọn
4-
Cho AB là đường kính của đường tròn (O), bán kinh OC vuông góc với AB, D trên (O) và OB = BD. Tính số do của cung AD.
A-
600
B-
900
C-
1200
D-
1500
5-
Cho đường tròn (O; R) và điểm M cách O một khoảng 2R. MA và MB là hai tiếp tuyến vẽ từ M. Tính số đo cung AB.
A-
600
B-
1200
C-
1350
D-
1500
6-
Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 4. Gọi M là điểm trên cạnh BC và BM = 1. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM.
A-
B-
C-
D-
7-
Trên dây cung AB của đường tròn tâm O, lấy điểm C. Gọi D là giao điểm thứ hai của (O) và đường tròn ngoại tiếp tam giác AOC. Kết luận nào sau đây đúng?
A-
CB song song với AD
B-
AD vuông góc với OC
C-
OA = CB
D-
CB = CD
8-
Cho tam giác ABC có nội tiếp trong đường tròn (O). Bx là tia tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B. Tính góc .
A-
720
B-
360
C-
450
D-
900
9-
Cho đường tròn (O), đường kính AB, bán kính OC vuông góc với AB. M là một điểm trên cung BC nhỏ. Phân giác của góc COM cắt AM tại I. Số đo góc bằng:
A-
300
B-
600
C-
900
D-
1200
10-
Cho đường tròn (O), đường kính AB. CD là 1 dây cung vuông góc với AB. Gọi E, F, G, H lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABC, ACD, ADB, BDC. EFGH là hình gì?
A-
Hình bình hành
B-
Hình vuông
C-
Hình chữ nhật
D-
Hình thang cân
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 808. Đăng: 23-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG