GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Oxi-Lưu huỳnh     Nguyên tố hóa học     Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học   

Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 04
Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam một kim loại R có hóa trị không đổi cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl a% thu được 201,1 gam dung dịch A. Tên của kim loại R là? (Cho Mg = 24, Fe = 56, Zn = 65, Pb = 207)
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,792 lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng của Mg bằng khối lượng của Zn và bằng m. Giá trị của m là? (Cho Mg = 24, Zn = 65)
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:46:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các axit: HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Chiều tăng dần độ bền và tính axit của các chất trên là dãy nào sau đây ?
A-
HClO4, HClO3, HClO2, HClO
B-
HClO, HClO2, HClO3, HClO4
C-
HClO2, HClO4, HClO, HClO3
D-
HClO, HClO3, HClO4, HClO2
2-
Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam một kim loại R có hóa trị không đổi cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl a% thu được 201,1 gam dung dịch A. Tên của kim loại R là (Cho Mg = 24, Fe = 56, Zn = 65, Pb = 207)
A-
Zn
B-
Pb
C-
Mg
D-
Fe
3-
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,792 lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng của Mg bằng khối lượng của Zn và bằng m. Giá trị của m là (Cho Mg = 24, Zn = 65)
A-
1,273g.
B-
1,92g.
C-
5,2g.
D-
1,4g.
4-
Trộn 30 gam H2SO4 98% (d=1,84g/ml) với 90 gam dung dịch H2SO4 10% thì thu được dung dịch có nồng độ phần trăm là (Cho H = 1, O = 16, S = 32)
A-
30
B-
31
C-
32
D-
33
5-
Chất X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ, giải phóng khí SO2. Nếu tỉ lệ số mol của H2SO4 và số mol của SO2 là 2 : 3 thì X là chất nào sau đây ?
A-
S.
B-
H2S.
C-
FeS.
D-
FeS2.
6-
Trong một loại nước clo ở 250C, người ta thấy nồng độ của clo là 0,06M còn nồng độ của HCl và HClO đều là 0,03M. Hỏi phải thêm bao nhiêu lít khí clo (đktc) vào nước để thu được 5 lít nước clo trên ?
A-
10,192 lít.
B-
10 lít.
C-
10,08 lít.
D-
11,321 lít.
7-
Xét phản ứng:
C(r) + H2O(k) CO(k) + H2(k) ∆H=131kJ
Yếu tố nào dưới đây làm phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận?
A-
giảm nhiệt độ
B-
tăng áp suất
C-
thêm cacbon
D-
lấy bớt H2 ra
8-
Hằng số cân bằng của phản ứng: H2(k) + I2(k) 2HI(k) ở 4450C là 50. Cần lấy bao nhiêu mol H2 tác dụng với 1 mol I2 để 90% lượng I2 biến thành HI.
A-
1,55 mol
B-
1,65 mol
C-
2,53 mol
D-
3,24 mol
9-
Trong bình kín dung tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2. Khi phản ứng đạt cân bằng hóa học có 0,02 mol NH3 tạo ra. Hằng số cân bằng của phản ứng là
A-
0,00131
B-
0,00897
C-
0,00356
D-
0,00197
10-
Khi cho H2SO4 hấp thụ SO3 thu được oleum chứa 71% SO3 về khối lượng. Công thức của oleum là
A-
H2SO4.SO3.
B-
H2SO4.2SO3.
C-
H2SO4.3SO3.
D-
H2SO4.4SO3.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 899. Đăng: 03-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG