GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 10 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Đại số     Hình học   

Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 26
Khoảng cách từ điểm M(0; 1) tới đường thẳng 5x - 12y - 1 = 0 là:
a. 11
b. 13
c. 1
d. 3
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:59(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khoảng cách từ điểm M(0; 1) tới đường thẳng 5x - 12y - 1 = 0 là:
A-
11
B-
13
C-
1
D-
3
2-
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(0; -5) và B(3; 0).
A-
B-
C-
D-
3-
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
4-
Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.
A-
(0; 1)
B-
(0; -1)
C-
(1; 0)
D-
(1; 1)
5-
Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và M(1; -3)?
A-
B-
C-
D-
6-
Tìm các giá trị của m để hai đường thẳng sau đây vuông góc: mx + y - 19 = 0 và (m - 1)x + (m + 1)y - 20 = 0.
A-
Không có giá trị nào của m
B-
m = 1
C-
Mọi giá trị của m
D-
m = 2
7-
Tìm diện tích của tam giác ABC biết A(3; 2), B(0; 1) và C(1; 5).
A-
5,5
B-
17
C-
11
D-
4,3
8-
Khoảng cách giữa hai đường thẳng 3x - 4y = 0 và 6x - 8y - 101 = 0 là:
A-
10,1
B-
1,01
C-
101
D-
0,101
9-
Tìm cosin của góc giữa hai đường thẳng x + 2y - 7 = 0 và 2x - 4y + 9 = 0.
A-
B-
C-
D-
10-
Cho đường thẳng (d): 3x + 4y - 5 = 0 và hai điểm A(1; 3), M(2; m). Tìm điều kiện để điểm M và A nằm cùng một phía đối với đường thẳng (d).
A-
m < 0
B-
m > -1
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 797. Đăng: 04-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG