GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Viết thành tổng số 73541
a. 70000 + 300 + 500 + 40 + 1
b. 70000 + 3000 + 500 + 40 + 1
c. 70000 + 3000 + 500 + 4 + 1
d. 7000 + 3000 + 500 + 40 + 1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:59:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Viết thành tổng số 73541
A-
70000 + 300 + 500 + 40 + 1
B-
70000 + 3000 + 500 + 40 + 1
C-
70000 + 3000 + 500 + 4 + 1
D-
7000 + 3000 + 500 + 40 + 1
2-
Điến dấu thích hợp vào dấu ......
687 653 ........ 98 978
A-
<
B-
>
C-
=
D-
không dấu
3-
Số "ba trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm" viết là:
A-
943 567
B-
394 765
C-
563 947
D-
349 675
4-
6 231 874 đọc là:
A-
Sáu triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn tám trăm bảy mươi tư.
B-
Sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm bảy mươi tư.
C-
Sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm tám mươi tư.
D-
Sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn mốt trăm bảy mươi tư.
5-
Cho số 8 325 714. Chữ số 7 ở hàng nào lớp nào?
A-
Hàng trăm, lớp đơn vị.
B-
Hàng trăn nghìn, lớp đơn vị.
C-
Hàng trăm, lớp nghìn.
D-
Hàng chục nghìn, lớp đơn vị.
6-
Ba số tự nhiên có 3 chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 2; 6; 9 là:
A-
269; 692; 926
B-
269; 692; 916
C-
269; 672; 926
D-
268; 692; 926
7-
Dãy số nào sau đây là dãy số tự nhiên?
A-
0; 1; 2; 3; 4; 5.
B-
0; 1; 3; 5; 7; .....
C-
1; 2; 3; 4; 5; ....
D-
0; 1; 2; 3; 4; 5; .....
8-
Con voi cân nặng 2 tấn 9 tạ. Còn bò nhẹ hơn con voi 27 tạ. Hỏi voi và bò cân nặng bao nhiêu tạ?
A-
30 tạ
B-
31 tạ
C-
32 tạ
D-
33 tạ
9-
Điền vào dấu ..........
7 tấn = 7000 .....
A-
dag
B-
hg
C-
kg
D-
tạ
10-
Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
A-
XVII
B-
XVIII
C-
XIX
D-
XV
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1914. Đăng: 07-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG