GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga nổ ra năm 1917. Tứ năm đó đến năm 2007 là bao nhiêu năm?
a. 90
b. 85
c. 87
d. 89
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:35:37(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga nổ ra năm 1917. Tứ năm đó đến năm 2007 là bao nhiêu năm?
A-
90
B-
85
C-
87
D-
89
2-
Viết thành tổng số 6532:
A-
6000 + 50 + 30 + 2
B-
600 + 500 + 30 + 2
C-
6000 + 500 + 30 + 2
D-
6000 + 500 + 3 + 2
3-
Cho bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh như sau:

Bạn nào chạy chậm nhất?
A-
Bình
B-
Hùng
C-
Hoa
D-
Lan
4-
Số lớn nhất có bốn chữ số là:
A-
8888
B-
9999
C-
7777
D-
6666
5-
Nếu a = 2 và b = 1 thì a - b = ?
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
6-
25 + 41 = 41 + ?
A-
0
B-
26
C-
25
D-
41
7-
Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì a - b - c = ?
A-
2
B-
3
C-
0
D-
1
8-
Để tìm số trung bình cộng của các số 30; 40; 50; 60 ta làm như sau:
A-
(30 + 40 + 50 + 60) : 2
B-
(30 + 40 + 50 + 60) : 3
C-
(30 + 40 + 50 + 60) : 4
D-
(30 + 40 + 50 + 60) : 5
9-
Tìm x biết x x 5 = 1085
A-
216
B-
218
C-
217
D-
215
10-
Tìm x biết x : 5 = 187
A-
946
B-
935
C-
936
D-
945
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2602. Đăng: 07-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG