GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Các bạn học sinh xếp thành 6 hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?
a. 96 học sinh
b. 360 học sinh
c. 95 học sinh
d. 362 học sinh
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:51:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các bạn học sinh xếp thành 6 hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?
A-
96 học sinh
B-
360 học sinh
C-
95 học sinh
D-
362 học sinh
2-
Điền dấu thích hợp vào .............
95 599 ......... 100 000
A-
>
B-
<
C-
=
D-
không dấu
3-
Bạn An đi mua gạo với giá 5000 đồng 1 kg. Bạn An mua tổng cộng 4 kg gạo. Vậy số tiền bạn An phải trả là bao nhiêu?
A-
5000 x 4 = 2000 (đồng)
B-
5000 x 4 = 5400 (đồng)
C-
5000 x 4 = 20004 (đồng)
D-
5000 x 4 = 20000 (đồng)
4-
Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là:
A-
390
B-
380
C-
4390
D-
480
5-
152734 đọc là:
A-
Năm trăm mười hai nghìn bảy trăm ba mươi tư.
B-
Một trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi tư.
C-
Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư.
D-
Bảy trăm mười lăm nghìn bảy trăm bốn mươi ba.
6-
trong số 875 321, chữ số 5 ở hàng nào, lớp nào?
A-
Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
B-
Hàng nghìn, lớp nghìn.
C-
Hàng chục nghìn, lớp đơn vị.
D-
Hàng nghìn, lớp đơn vị.
7-
Số lớn nhất trong các số: 356 872; 283 576; 638 752; 725 863 là:
A-
356 872
B-
283 576
C-
638 752
D-
725 863
8-
Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:
Lan: 1m 35cm
Liên: 1m 4dm
Hùng: 1m 47cm
Cường: 141cm
Viết tên các bạn trong nhóm lần lượt theo thứ tự từ cao đến thấp.
A-
Hùng, Cường, Liên, Lan
B-
Cường, Hùng, Liên, Lan
C-
Hùng, Liên, Cường, Lan
D-
Hùng, Cường, Lan, Liên
9-
10 tạ bằng bao nhiêu tấn?
A-
3
B-
4
C-
1
D-
2
10-
100 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2122. Đăng: 07-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG