GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:
a. a x b
b. a + b x 2
c. b + a x 2
d. (a + b) x 2
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:05:56(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:
A-
a x b
B-
a + b x 2
C-
b + a x 2
D-
(a + b) x 2
2-
Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì a + b + c = ?
A-
8 + 5 + 2 = 15
B-
8 + 5 + 2 = 13
C-
8 + 5 + 2 = 14
D-
8 + 5 + 2 = 16
3-
Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?
A-
1600 cuốn sách giáo khoa, 200 cuốn sách đọc thêm.
B-
1400 cuốn sách giáo khoa, 400 cuốn sách đọc thêm.
C-
1500 cuốn sách giáo khoa, 300 cuốn sách đọc thêm.
D-
1300 cuốn sách giáo khoa, 500 cuốn sách đọc thêm.
4-
Chọn số thích hợp điền vào ........
68 + 14 = 14 + ........
A-
68
B-
14
C-
28
D-
34
5-
Nếu m = 6 và n = 3 thì m : n = ?
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
6-
Tìm x biết x - 425 = 625.
A-
1050
B-
1150
C-
1151
D-
1051
7-
1 phút bằng bao nhiêu giây?
A-
60
B-
65
C-
70
D-
75
8-
bằng bao nhiêu năm?
A-
35
B-
20
C-
25
D-
30
9-
Cô Mai có 2kg đường, cô đã dùng số đường để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gam đường?
A-
1400g
B-
1550g
C-
1500g
D-
1600g
10-
4 kg bằng bao nhiêu hg?
A-
40
B-
30
C-
20
D-
10
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2935. Đăng: 08-10-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG