GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
a. XI
b. X
c. XIII
d. XII
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:53:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
A-
XI
B-
X
C-
XIII
D-
XII
2-
Điền số thích hợp vào .........
160 = 16 x ........
A-
1
B-
10
C-
100
D-
1000
3-
Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách tính thuận tiện nhất:
8 x 5 x 9 = ...........
A-
(8 x 5) x 9 = 40 x 9 = 360
B-
8 x (5 x 9) = 8 x 45 = 360
C-
5 x (8 x 9) = 5 x 72 = 360
D-
Tất cả cách tính trê đều sai
4-
Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm?
A-
400 sản phẩm
B-
380 sản phẩm
C-
390 sản phẩm
D-
401 sản phẩm
5-
119dm2 đọc là:
A-
Một trăm mười chín đề - xi - mét vuông.
B-
Một trăm mười tám đề - xi - mét vuông.
C-
Một trăm mười bảy đề - xi - mét vuông.
D-
Một trăm mười sáu đề - xi - mét vuông.
6-
Thực hiện phép tính:
5327 x (80 + 6) = ?
A-
458123
B-
458132
C-
458122
D-
468122
7-
Tìm x biết x : 11 = 35
A-
385
B-
395
C-
375
D-
386
8-
Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215m.
A-
46325m2
B-
46235m2
C-
46225m2
D-
47225m2
9-
Thực hiện phép tính:
(50 - 15) : 5 = ?
A-
7
B-
8
C-
9
D-
6
10-
Với 3 chữ số 6; 8; 5. Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số phải có cả 3 chữ số đã cho.
A-
658; 876; 568; 586
B-
658; 856; 548; 586
C-
658; 856; 568; 586
D-
638; 856; 568; 586
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 4164. Đăng: 08-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG