GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Oxi-Lưu huỳnh     Nguyên tố hóa học     Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học   

Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 09
Có 5 dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2. Khi cho dung dịch Na2S vào các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng sinh ra kết tủa?
Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 16,1 gam muối sunfat. M là kim loại nào?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:54:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Các chất trong nhóm nào sau đây đều tác dụng với dung dịch HCl?
A-
Quỳ tím, CO2, Fe(OH)3, Na2SO3
B-
Quỳ tím, FeO, Cu, CaCO3
C-
Quỳ tím, CaO, NaOH, Ag, CaCO3
D-
Quỳ tím, CuO, Cu(OH)2 , Zn, Na2CO3
2-
Có 5 dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2 . Khi cho dung dịch Na2S vào các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng sinh ra kết tủa?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
3-
Chất nào tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch H2SO4 đặc, nóng đều chỉ tạo ra cùng 1 loại muối?
A-
Fe3O4
B-
Fe2O3
C-
FeO
D-
Fe
4-
Câu nào diễn tả sai về tính chất các chất trong phản ứng: 2 FeCl2 + Cl2 → 2 FeCl3
A-
Nguyên tử clo oxi hóa ion Fe2+
B-
Ion Fe2+ bị oxi hóa
C-
Ion Fe2+ oxi hóa nguyên tử clo
D-
Ion Fe2+ khử nguyên tử clo
5-
Chọn phương trình đúng:
A-
2Al + 6H2SO4 đặc nguội → Al(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.
B-
Fe + 2H2SO4 đặc nóng → FeSO4 + SO2 + 2H2O.
C-
CuO + H2SO4 đặc → CuSO4 + H2O.
D-
2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2.
6-
Khi hòa tan 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch H2SO4 loãng 1,2M . Thể tích H2 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A-
5,6 lit
B-
2,24 lit
C-
4,48 lit
D-
5,376 lit
7-
Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 16,1 gam muối sunfat. M là kim loại nào?
A-
Mg
B-
Zn
C-
Al
D-
Fe
8-
Chọn mệnh đề sai:
A-
Tính khử của các halogenua giảm dần theo thứ tự F- > Cl- > Br- > I- .
B-
Bán kính hạt nhân tăng dần từ F đến I.
C-
Tính axit tăng dần từ HF < HCl < HBr < HI.
D-
Tính oxi hóa của các halogen giảm dần F > Cl > Br > I.
9-
SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với:
A-
O2, nước Br2, dung dịch KMnO4
B-
H2S, O2, nước Br2
C-
Dung dịch KOH, CaO, nước Br2
D-
Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
10-
Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng:
A-
NaI
B-
NaF
C-
NaBr
D-
NaCl
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 923. Đăng: 08-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG