GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 10 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Đại số     Hình học   

Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 34
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây:

a. Song song
b. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
c. Trùng nhau
d. Vuông góc với nhau
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:47:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
2-
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
3-
Xác định vị trí tương đổi của hai đường thẳng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
4-
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
5-
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
6-
Xác định ví trí tương đối của hai đường thằng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
7-
Xác định ví trí tương đối của hai đường thằng sau đây:
A-
Song song
B-
Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
C-
Trùng nhau
D-
Vuông góc với nhau
8-
Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của góc hợp bởi hai đường thẳng 3x + 4y + 1 = 0 và x - 2y + 4 = 0?
A-
B-
C-
D-
9-
Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?
A-
x2 + y2 - x - y + 9 = 0
B-
x2 + y2 - x = 0
C-
x2 + y2 - 2xy - 1 = 0
D-
x2 - y2 - 2x + 3y - 1 = 0
10-
Đường tròn nào dưới đây đi qua điểm A(4; -2)?
A-
x2 + y2 - 6x - 2y + 9 = 0
B-
x2 + y2 - 2x + 6y = 0
C-
x2 + y2 - 4x + 7y - 8 = 0
D-
x2 + y2 + 2x - 20 = 0
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 793. Đăng: 12-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG