GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 10 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Đại số     Hình học   

Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 39
Đường tròn x2 + y2 - 1 = 0 tiếp xúc với đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây?
a. 3x - 4y + 5 = 0
b. x + y - 1 = 0
c. x + y = 0
d. 3x + 4y - 1 = 0
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:08:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đường tròn x2 + y2 - 1 = 0 tiếp xúc với đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây?
A-
3x - 4y + 5 = 0
B-
x + y - 1 = 0
C-
x + y = 0
D-
3x + 4y - 1 = 0
2-
Đường tròn 3x2 + 3y2 - 6x + 9y - 9 = 0 có bán kính bằng bao nhiêu?
A-
2,5
B-
7,5
C-
5
D-
5,5
3-
Đường tròn tâm I(3; -2) tiếp xúc với đường thẳng x - 5y + 1 = 0. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?
A-
B-
C-
D-
4-
Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn x2 + y2 - 2x = 0 và đường thẳng y = x.
A-
(0; 0)
B-
(1; 1)
C-
(2; 0)
D-
(0; 0) và (1; 1)
5-
Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn x2 + y2 - 2x - 2y + 1 = 0 và đường thẳng
A-
B-
C-
D-
6-
Tìm tọa độ giao điểm của hai đường tròn x2 + y2 - 2 = 0 và x2 + y2 - 2x = 0.
A-
(-1; 0) và (0; -1)
B-
(2; 0) và (0; 2)
C-
(1; -1) và (1; 1)
D-
(0; 1) và (1; 2)
7-
Tìm tọa độ giao điểm của hai đường tròn x2 + y2 = 5 và x2 + y2 - 4x - 8y + 15 = 0.
A-
(1; 2) và (2; 1)
B-
(1; 2) và (2; 0)
C-
(1; 2) và (3; 2)
D-
(1; 2)
8-
Xác định vị trí tương đối giữa hai đường tròn x2 + y2 = 4 và (x + 10)2 + (y - 16)2 = 1.
A-
Không cắt nhau
B-
Cắt nhau
C-
Tiếp xúc trong
D-
Tiếp xúc ngoài
9-
Xác định vị trí tương đối giữa hai đường tròn x2 + y2 - 4x = 0 và x2 + y2 + 8y 0.
A-
Không cắt nhau
B-
Cắt nhau
C-
Tiếp xúc trong
D-
Tiếp xúc ngoài
10-
Đường elip có tiêu cự bằng:
A-
1
B-
9
C-
2
D-
4
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 813. Đăng: 13-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG