GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Nito - Photpho - Đề 09
Phân kali (KCl) sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ có 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là ?
Khi cho kim loại Cu phản ứng với HNO3 tạo thành khí độc hại .Biện pháp nào xử lý tốt nhất để chống ô nhiễm môi trường ?
Hoá chất nào sau đây được dùng để điều chế H3PO4 trong công nghiệp ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:22:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
H3PO4 là axit:
A-
Có tính axit yếu
B-
Có tính axit trung bình
C-
Có tính oxi hóa mạnh
D-
Có tính khử mạnh.
2-
Đổ dung dịch có chứa 39,2g H3PO4 vào dung dịch có chứa 44g NaOH.Khối lượng các muối thu được là :
A-
14,2g NaH2PO4 và 49,2g Na2HPO4
B-
50g Na3PO4 và 14g Na2HPO4
C-
49,2g Na3PO4 và 14,2g Na2HPO4
D-
14g Na3PO4 và 50g Na2HPO4,
3-
Hoá chất nào sau đây được dùng để điều chế H3PO4 trong công nghiệp ?
A-
Ca3(PO4)2, H2SO4 loãng.
B-
CaH2PO4, H2SO4 đậm đặc.
C-
P2O5, H2SO4 đậm đặc.
D-
H2SO4 đậm đặc, Ca3(PO4)2.
4-
Chọn câu sai.
A-
Phân đạm cung cấp N cho cây
B-
Phân lân cung cấp P cho cây
C-
Phân kali cung cấp K cho cây
D-
Phân phức hợp cung cấp O cho cây
5-
Loại đạm nào sau đây không thể dùng để bón cho đất chua ?
A-
NH4NO3
B-
NaNO3
C-
Ca(NO3)2
D-
(NH4)2CO3
6-
Phân kali (KCl) sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ có 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là :
A-
39,6
B-
69,3
C-
72,9
D-
79,3
7-
Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn,ta dựng thuốc thử là
A-
Fe.
B-
CuO.
C-
Al.
D-
Cu.
8-
Khi cho kim loại Cu phản ứng với HNO3 tạo thành khí độc hại .Biện pháp nào xử lý tốt nhất để chống ô nhiễm môi trường ?
A-
Nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước
B-
Nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn
C-
Nút ống nghiệm bằng bông tẩm giấm
D-
Nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước vôi.
9-
Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4lít (các khí được đo cùng điều kiện) Hiệu suất phản ứng là :
A-
50%
B-
30%
C-
20%
D-
45%
10-
Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3,FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A-
8
B-
5
C-
7
D-
6
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1193. Đăng: 15-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG