GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 10 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Đại số     Hình học   

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 28
Tam giác ABC có AB = 5, AC = 9 và đường trung tuyến AM = 6. Tính độ dài cạnh BC.
a.
b.
c.
d. 22
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:36:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tam giác ABC có AB = 5, AC = 9 và đường trung tuyến AM = 6. Tính độ dài cạnh BC.
A-
img src="http://www.vnedu.org/home/media/2012/15/ImgJune/20121016_t10_53_1a.gif" border="0" width="55" height="24" style="vertical-align:middle;" alt="" />
B-
C-
D-
22
2-
Cho tam giác cân ABC có và AB = AC = a. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho . Tính độ dài AM.
A-
B-
C-
D-
3-
Tam giác ABC có BC = 10 và . Tìm chu vi của tam giác đó.
A-
12
B-
36
C-
24
D-
22
4-
Cho hình thoi ABCD có tâm O. Khẳng định nào sau đây sai?
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác ABC với . Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về tam giác ABC?
A-
Đều và có chu vi bằng
B-
Đều và có diện tích bằng
C-
Vuông và có diện tích bằng
D-
Vuông cân và có chu vi bằng
6-
Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC). Tính giá trị biểu thức
A-
B-
C-
D-
7-
M và N là hai điểm ở trên nửa đường tròn đường kính AB = 2R, M nằm giữa A và N. I là giao điểm của AN và BM. Giá trị của là:
A-
R2
B-
-3R2
C-
-2R2
D-
4R2
8-
Tính k để góc giữa trục hoành và vectơ có số đo bằng 600.
A-
B-
C-
D-
9-
Tứ giác ABCD là hình gì khi biết A(2; 0), B(4; 1), C(2; 5), D(-4; 2)?
A-
Hình thang vuông
B-
Hình thang cân
C-
Hình thoi
D-
Hình bình hành
10-
Cho hai điểm I(3; -3) và J(1; 5). Tìm điểm M trên trục hoành sao cho tam giác MIJ cân tại M.
A-
M(-4; 0)
B-
M(-2; 0)
C-
M(5; 0)
D-
M(1; 0)
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1067. Đăng: 16-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG