GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 MS Word     MS Excel     MS Powerpoint     MS Access   

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 31
Trong khi làm việc với Microsoft Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ : A. Dấu chấm hỏi(?) B. Dấu bằng(=) C. Dấu hai chấm (:) D. Dấu đôla ($) Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1,-7) có kết quả là: A. -7 B. 7 C. 9 D. 1....Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SQRT(196) có kết quả là: A. 13 B. 16 C. 14 ...
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:37:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong khi làm việc với Microsoft Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ :
A-
Dấu chấm hỏi(?)
B-
Dấu bằng(=)
C-
Dấu hai chấm (:)
D-
Dấu đôla ($)
2-
Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1,-7) có kết quả là:
A-
-7
B-
7
C-
9
D-
1
3-
Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SQRT(196) có kết quả là: A. 13 B. 16 C. 14 D. 15
A-
13
B-
16
C-
14
D-
15
4-
Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MIN(6, 5,- 1, 2, 10, -4, 3, 1, -8) có kết quả là:
A-
10
B-
1
C-
-1
D-
-8
5-
Trong Microsoft Excel, tại ô D5 có công thức =$B2 + C$3, khi sao chép sang ô D6 thì ô D6 có công thức là:
A-
=$B2 + C$3
B-
=$B3 + C$3
C-
=$B3 + C$4
D-
=$B3 + D$3
6-
Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC. Tại ô B2 có công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả:
A-
Tinhoc
B-
3
C-
HOC
D-
TIN
7-
Microsoft Excel để lưu nội dung ta thực hiện:
A-
File -> New
B-
File -> Close
C-
File -> Save
D-
File -> Open
8-
Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SUM(7, 5, -3, 2, 9, -4) có kết quả là:
A-
15
B-
17
C-
16
D-
18
9-
Trong bảng tính Microsoft Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có côngt hức là:
A-
E7*F7/100
B-
B6*C6/100
C-
E6*F6/100
D-
E2*C2/100
10-
Trong Microsoft Excel các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
A-
$B1:$D10
B-
B$1:D$10
C-
B$1$:D$10$
D-
$B$1: $D$10
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 5794. Đăng: 24-10-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG