GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 25
Phương trình mặt phẳng (α) nhận điểm A(1; -2; -3) làm hình chiếu vuông góc của gốc O xuống (α) là:
a. x - 2y - 3z - 14 = 0
b. x - 2y + 3z = 0
c. x - 2y - 3z + 12 = 0
d. x - 2y + 3z + 12 = 0
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:51:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phương trình mặt phẳng (α) nhận điểm A(1; -2; -3) làm hình chiếu vuông góc của gốc O xuống (α) là:
A-
x - 2y - 3z - 14 = 0
B-
x - 2y + 3z = 0
C-
x - 2y - 3z + 12 = 0
D-
x - 2y + 3z + 12 = 0
2-
Có bao nhiêu mặt phẳng (α) qua giao tuyến của hai mặt phẳng 2x - y + 5 = 0, 3y - 4z - 9 = 0 và song song với (β): 3x - 3y + 2z - 5 = 0.
A-
1
B-
0
C-
3
D-
Vô số
3-
Cho hai mặt phẳng (α): (2m + 1)x + (m + 2)y + 3z + 2 = 0 và (β): 2x + (m + 1)y + (m + 1)z - 1 = 0. Với giá trị nào của m thì (α) // (β)?
A-
m = 0
B-
m = 1
C-
m = -1
D-
m = 3
4-
Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua A(1; -2; 4) và song song với đường thẳng
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác ABC có A(3; 2; -1), B(1; 4; -2), C(5; -2; 3). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM.
A-
B-
C-
D-
6-
Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng:
A-
B-
C-
D-
7-
Tính góc của hai đường thẳng
A-
300
B-
450
C-
600
D-
900
8-
Tìm điểm đối xứng của điểm M(2; 3; -1) qua mặt phẳng (α): x - 3y + z + 2 = 0.
A-
B-
C-
D-
9-
Cho đường thẳng Δ qua hai điểm A(2; 3; -1), B(1; 2; 4). Câu nào sau đây đúng?
A-
Một phương trình tham số của Δ là:
B-
Một phương trình chính tắc của Δ là:
C-
Một phương trình tổng quát của Δ là:
D-
Cả ba câu trên đều đúng
10-
Cho hai đường thẳng . Ta có:
A-
Δ và Δ' chéo nhau
B-
Δ và Δ' cắt nhau
C-
Δ // Δ'
D-
Δ ⊥ Δ'
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 720. Đăng: 27-10-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG