GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 05
Cho hình nón đĩnh S, đáy là đường tròn (C) tâm O, bán kính R. Một thiết diện qua đỉnh cắt hình nón theo một tam giác có diện tích lớn nhất là tam giác nào sau đây?
a. Tam giác cân
b. Tam giác vuông cân
c. Tam giác đều
d. Một tam giác khác
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:52:51(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình nón đĩnh S, đáy là đường tròn (C) tâm O, bán kính R. Một thiết diện qua đỉnh cắt hình nón theo một tam giác có diện tích lớn nhất là tam giác nào sau đây?
A-
Tam giác cân
B-
Tam giác vuông cân
C-
Tam giác đều
D-
Một tam giác khác
2-
Cho đường tròn (C) đường kính cố định AB nằm trong mặt phẳng (P). Δ là đường thẳng vuông góc với (P) tại A. Trên Δ lấy điểm S với AS = h (hằng số). M là điểm di động trên (C). Gọi I là trung điểm của SM. Hình chiếu của I lên (P) là I'. Tập hợp những đoạn thẳng II' là hình nào sau đây?
A-
Hình nón
B-
Hình trục
C-
Mặt phẳng
D-
Một kết quả khác
3-
Cho hình trụ đáy là đường tròn (O; R) và đường cao OO' = h. Trên (O; R) lấy điểm A, trên (O'; R) lấy điểm A' sao cho góc của AA' và OO' bằng 300. Gọi A1 là hình chiếu của A' lên mặt phẳng chứa (O; R). Gọi I là trung điểm của A1A. Độ dài của đoạn thẳng IO' bằng:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
4-
Cho hình nón (N) đỉnh S, đáy là đường tròn (C) tâm O bán kính R có thiết diện qua trục là hình tam giác vuông cân. M là điểm di động trên (C). Hình chiếu của O lên SM là I. Hình chiếu của I lên OM là J. Hình chiếu của I lên SO là K. (α) là mặt phẳng vuông góc với OK tại K. Diện tích toàn phần của hình do đoạn IJ sinh ra khi M di chuyển trên (C) bằng:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho mặt cầu S(O; R), mặt phẳng (α) có khoảng cách đến O bằng . Gọi (C) là giao tuyến của (O) và (α). Một điểm M di động trên (C). Đường thẳng d vuông góc với (α) tại M cắt S(O; R) tại M'. Diện tích của mặt do đoạn thẳng MM' sinh ra bằng:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
6-
Cho mặt cầu S(O; R) và mặt phẳng (α) có khoảng cách đến O bằng . Một điểm M thuộc giao tuyến của S(O; R) và (α). Đường thẳng vuông góc với (α) tại O cắt mặt cầu tại I với khoảng cách từ I đến (α) lớn hơn R. Thể tích của hình nón đỉnh I, đáy là đường tròn (C) bằng:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
7-
Cho đường tròn (O) tâm O bán kính R và điêm I cố định cách O một đoạn 2R. Qua I vẽ tiếp tuyến IM với (O) tiếp điểm là M. Cho tam giác OMI quay quanh đường thẳng OI. Gọi H là hình chiếu của M lên OI. Diện tích khối do tam giác OMI quay quanh OI sinh ra bằng:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
8-
Trong mặt phẳng (α), cho đường tròn (C) tâm O, bán kính R. S là điểm trên đường thẳng vuông góc với (α) tại A cố định cách O một đoạn 2R, M là điểm di động trên (C), M' là trung điểm của AM, N là trung điểm của SM và SA = 2R. Tập hợp của những điểm M là :
A-
Đường tròn tâm O' là trung điểm của OA
B-
Đường tròn có bán kính
C-
Đường tròn (C') là ảnh của (C) qua
D-
Đường elip
9-
Cho đường thẳng Δ cố định và điểm M di động trong không gian có khoảng cách đến Δ bằng hằng số k. Tập hợp các điểm M là:
A-
Đường thẳng a // Δ
B-
Mặt phẳng chứa Δ
C-
Mặt trụ trục Δ
D-
Một đáp án khác
10-
Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a. Thể tích bằng:
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 945. Đăng: 07-11-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG