GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 11 >> Toán

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Đại Số     Hình Học   

Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng - Bài 07
Cho tam giác ABC, có trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Qua phép đối xứng trục CA.
a. Điểm H được biến thành điểm H' thuộc đường tròn (O).
b. Điểm H được biến thành điểm H' không thuộc đường tròn (O).
c. Điểm H được biến thành điểm O thuộc đường tròn (O).
d. Điểm H được biến thành điểm A.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:24:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tam giác ABC, có trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Qua phép đối xứng trục CA.
A-
Điểm H được biến thành điểm H' thuộc đường tròn (O).
B-
Điểm H được biến thành điểm H' không thuộc đường tròn (O).
C-
Điểm H được biến thành điểm O thuộc đường tròn (O).
D-
Điểm H được biến thành điểm A.
2-
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào sai?
Trong mặt phẳng, ta có thể chỉ ra được phép quay (với góc quay không phải là 00 hoặc 1800 hhoặc 3600) để hình sau biến thành chính nó:
A-
Tam giác đều
B-
Hình vuông
C-
Hình ngũ giác đều
D-
Hình thoi
3-
Cho hình vuông ABCD có giao điểm của hai đường chéo AC và BD là O. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các cạnh AD, DC, CB, BA. Khi đó, phép tịnh tiến theo vectơ sẽ biến điểm Q thành điểm
A-
A
B-
B
C-
O
D-
P
4-
Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng d và d' song song với nhau. Khi đó:
A-
Không có phép đối xứng tâm nào biến đường thẳng d thành d'.
B-
Có duy nhất một phép đối xứng tâm biến đường thẳng d thành d'.
C-
Có đúng hai phép đối xứng tâm biến đường thẳng d thành d'.
D-
Có vô số phép đối xứng tâm biến đường thẳng d thành d'.
5-
Trong mặt phẳng, cho hình vuông ABCD, giao điểm của hai đường chéo AC và BD là O, góc giữa là 900. Khi đó, ảnh của B qua phép quay tâm A góc quay -900 là:
A-
C
B-
D
C-
A
D-
O
6-
Trong mặt phẳng, phép biến hình f biến hình H thành H'. Khi đó:
A-
Mỗi hình H' có ít nhất một hình H mà f(H) = H'.
B-
Mỗi hình H' có không quá một hình H mà f(H) = H'.
C-
Mỗi hình H' có chỉ một hình H mà f(H) = H'.
D-
Mỗi hình H' có không phải một hình H mà f(H) = H'.
7-
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1; 2) và B(4; 1). Các điểm A', B' tương ứng là đối xứng của A và B qua trục Ox có tọa độ là:
A-
A'(1; -2), B'(-4' 1)
B-
A'(1; -2), B'(4; -1)
C-
A'(-1; 2), B'(4; 1)
D-
A'(-1; 2), B'(-4; 1)
8-
Cho hình vuông ABCD có giao điểm của hai đường chéo AC và BD là O, góc giữa là -900. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các cạnh AD, DC, CB, BA. Khi đó, phép quay tâm O góc quay 2700 sẽ biến tam giác AQM thành tam giác:
A-
CPN
B-
BPQ
C-
DNM
D-
PNO
9-
Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(1; 2), B98; 5), C(4; 1). Điểm D là ảnh của điểm C qua phép tịnh tiến theo vectơ có tọa độ là:
A-
(11; 4)
B-
(-3; -2)
C-
(-11; -4)
D-
(3; -2)
10-
Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm tam giác đó. Khi đó:
A-
Phép vị tự tâm G tỉ số 2 biến tam giác MNP thành tam giác ABC.
B-
Phép vị tự tâm G tỉ số -2 biến tam giác MNP thành tam giác ABC.
C-
Phép vị tự tâm G tỉ số biến tam giác MNP thành tam giác ABC.
D-
Phép vị tự tâm G tỉ số biến tam giác MNP thành tam giác ABC.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 747. Đăng: 10-11-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG