GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 11 >> Toán

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Đại Số     Hình Học   

Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc - Bài 10
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', AC cắt BD tại O, A'C' cắt B'D' tại O'. Điểm M thuộc đoạn OC (M không trùng với O hoặc C). Gọi T và T' tương ứng là giao điểm của A'M với các mặt phẳng (AB'D') và (BDC'). Ta có thể kết luận được gì về độ dài hai đoạn thẳng A'T và TT'?
a. A'T < TT'
b. A'T > TT'
c. A'T = TT' ≠ T'M
d. A'T = TT' = T'M
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:51:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', AC cắt BD tại O, A'C' cắt B'D' tại O'. Điểm M thuộc đoạn OC (M không trùng với O hoặc C). Gọi T và T' tương ứng là giao điểm của A'M với các mặt phẳng (AB'D') và (BDC'). Ta có thể kết luận được gì về độ dài hai đoạn thẳng A'T và TT'?
A-
A'T < TT'
B-
A'T > TT'
C-
A'T = TT' ≠ T'M
D-
A'T = TT' = T'M
2-
Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh CC', A'A và BB'. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (BGD) ssẽ song song với mặt phẳng nào sau đây?
A-
(AB'C')
B-
(AC'P)
C-
(EB'C')
D-
(EC'P')
3-
Trong không gian cho PQRS và PMRN là hai hình chữ nhật có chung đường chéo PR. Nhận xét nào về bốn điểm Q, M, S, N sau đây là đúng?
A-
Q, M, S, N tạo thành tứ diện
B-
Q, M, S, N tạo thành tứ giác
C-
Q, M, S, N thằng hàng
D-
Chỉ có ba trong số bốn điểm Q, M, S, N thằng hàng
4-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N, P thoe thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CC'. Mặt phẳng (MNP) sẽ cắt hình lập phương theo thiết diện là đa giác có số cạnh là bao nhiêu?
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
5-
Cho tứ diện SABC. Trên cạnh SA lấy hai điểm phân biệt M, N. Hai đường thẳng BM và CN là hai đường thằng:
A-
Chéo nhau
B-
Cắt nhau
C-
Song song
D-
Trùng nhau
6-
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật. Biết G là trọng tâm tam giác SAB, E là trung điểm của CB, F là giao điểm của AE và BD. GF sẽ song song với mặt phẳng nào sau đây?
A-
(SAC)
B-
(SBC)
C-
(SCD)
D-
(SAD)
7-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh a. Các điểm M, N theo thứ tự thuộc các cạnh BB', C'D' sao cho BM = C'N = b (0 < b < a). Đường thẳng MN sẽ song song với mặt phẳng nào sau đây?
A-
(D'AC)
B-
(A'BD)
C-
(B'D'A)
D-
(BCA')
8-
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành (AB // CD). Điểm M là trung điểm cạnh SC. Mặt phẳng (ABM) cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì?
A-
Tứ giác lồi
B-
Hình thang
C-
Hình bình hành
D-
Hình thoi
9-
Mệnh đề nào sau đây sai?
Trong không gian:
A-
Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại.
B-
Một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại.
C-
Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.
D-
Một mặt phẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.
10-
Trong không gian cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Một đường thẳng c song song với b. Ta có:
A-
a và c chéo nhau
B-
a và c cắt nhau
C-
a và c song song
D-
a và c không song song với nhau và không trùng nhau
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1066. Đăng: 16-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG