GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Căn số - Bài 03
Cho phương trình . Chọn câu trả lời đúng?
A. Nghiệm của phương trình là x = 0 hay x = 2
B. Phương trình vô nghiệm
C. Nghiệm của phương trình là x = 0 hay x = -2
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:31:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho phương trình . Chọn câu trả lời đúng?
A-
Nghiệm của phương trình là x = 0 hay x = 2
B-
Phương trình vô nghiệm
C-
Nghiệm của phương trình là x = 0 hay x = -2
D-
Cả ba đáp án trên đều sai
2-
Chọn kết quả đúng ở các phép tính sau:
A-
B-
C-
D-
3-
Chọn kết quả đúng ở các phép tính sau:
A-
B-
C-
D-
4-
Cho phương trình . Chọn kết quả đúng:
A-
Phương trình có nghiệm là
B-
Phương trình có nghiệm là
C-
Phương trình có nghiệm là
D-
Một kết quả khác
5-
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A-
Với mọi
B-
Với mọi
C-
Với mọi
D-
Với mọi
6-
Trong các phép tính sau, phép tính nào đúng?
A-
B-
C-
D-
7-
Cho biểu thức . Sau khi rút gọn biểu thức, ta được kết quả là:
A-
B-
C-
D-
8-
Cho biểu thức . Sau khi rút gọn biểu thức, ta được kết quả là:
A-
B-
C-
D-
9-
Cho biểu thức . Sau khi rút gọn biểu thức, ta được kết quả là:
A-
B-
C-
D-
10-
Cho biểu thức , với a < 0; b > 0. Sau khi rút gọn biểu thức, ta được kết quả là:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 627. Đăng: 18-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG