GMT: Thứ Hai, ngày 15  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 10 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Đại số     Hình học   

Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 16
Với giá trị nào của m thì bất phương trình 2(m + 1)x ≤ (m + 1)2(x - 1) vô nghiệm?
a. m = -1
b. m = 1
c. -1 < m < 1
d. m < -1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:30:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Với giá trị nào của m thì bất phương trình 2(m + 1)x ≤ (m + 1)2(x - 1) vô nghiệm?
A-
m = -1
B-
m = 1
C-
-1 < m < 1
D-
m < -1
2-
Định m để f(x) = (m - 1)x2 - 2(m + 1)x + 3(m - 2) > 0 với mọi x ∈ R.
A-
m > 5
B-
m < 5
C-
m > -1
D-
m < 0
3-
Định m để f(x) = (1 - m2)x2 + 2(m + 1)x - 1 < 0 với mọi x ∈ R.
A-
m ≥ -1
B-
m ≤ -1
C-
m > 0
D-
m < -3
4-
Nghiệm của bất phương trình -5x2 + 4x + 12 ≤ 0 là:
A-
B-
C-
D-
5-
Nghiệm của bất phương trình (2x + 1)(x + 3) > - 2 là:
A-
B-
C-
D-
6-
Nghiệm của bất phương trình là:
A-
(-2; 5)
B-
(2; 5)
C-
(-5; 2]
D-
[2; 5)
7-
Nghiệm của bất phương trình là:
A-
B-
C-
D-
8-
Giải hệ bất phương trình
A-
B-
C-
D-
9-
Giải hệ bất phương trình
A-
B-
C-
D-
10-
Định m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 737. Đăng: 18-11-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG