GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 11 >> Toán

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Đại Số     Hình Học   

Cấp số - Bài 24
Một cấp số cộng có 12 số hạng. Biết rằng tổng của 12 số hạng đó bằng 144 và số hạng thứ mười hai bằng 23. Công sai của cấp số cộng đó bằng bao nhiêu?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:40:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một cấp số cộng có 12 số hạng. Biết rằng tổng của 12 số hạng đó bằng 144 và số hạng thứ mười hai bằng 23. Công sai của cấp số cộng đó bằng bao nhiêu?
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
2-
Cho dãy số (un) với un = (-1)n. 52n+5. Ta có (un) là dãy số:
A-
Bị chặn trên và không bị chặn dưới.
B-
Bị chặn dưới và không bị chặn trên.
C-
Bị chặn trên và bị chặn dưới.
D-
Không bị chặn trên và không bị chặn dưới.
3-
Cho dãy số (un) với . Giá trị của un+1 có thể được tính theo biểu thức nào sau đây?
A-
B-
C-
D-
4-
Cho . Giá trị của Sn bằng bao nhiêu?
A-
B-
C-
D-
5-
Cho cấp số nhân có số hạng lần lượt là x; 12; y; 192. Giá trị của x và y bằng bao nhiêu?
A-
x = 1, y = 144
B-
x = 2, y = 72
C-
x = 3, y = 48
D-
x = 4, y = 36
6-
Một cấp số nhân có số hạng thứ hai là 4 và số thạng thứ sáu là 64 thì số hạng tổng quát của cấp số nhân đó được tính theo công thức nào sau đây?
A-
B-
C-
D-
7-
Cho dãy số (un) có số hạng tổng quát un = b.an, trong đó a > 1 còn b khác 0. Khi đó:
A-
(un) là cấp số cộng với công sai d = b.
B-
(un) là cấp số cộng với công sai d = a.
C-
(un) là cấp số nhân với công bội q = b.
D-
(un) là cấp số nhân với công bội q = a.
8-
Biết rằng các góc của tam giác ABC lập thành một cấp số cộng. Tam giác ABC có một góc có giá trị là:
A-
300
B-
450
C-
600
D-
900
9-
Cho dãy số (un) với . Số hạng tổng quát của dãy số là:
A-
B-
C-
D-
, n dấu căn
10-
Cho S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n. Biết S = 2001000 thì giá trị của n tương ứng là bao nhiêu?
A-
1000
B-
1001
C-
2000
D-
2001
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 848. Đăng: 27-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG