GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc nghiệm Linux - Bài 56
Người quản trị dùng lệnh netstat -rn để xem thông tin bảng định tuyến trong hệ thống, kết quả được hiển thị như sau: Theo Anh/Chị, người quản trị có thể sử dụng lệnh ____________ cũng sẽ cho kết quả tương tự như trên. a. route b. route -print c. ifconfig -rn d. routes –PRINT..... Trong chương trình Vim (Vi), phím _____________ để chuyển từ chế độ soạn thảo (text mode) sang chế độ lệnh (command mode) a. i b. a c. Esc d. r..... Để mount ổ đĩa CDROM, bạn sử dụng câu lệnh nào sau đây? a. mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt b. mount –t iso9600 /dev/cdrom /mnt c. mount –t vfat /dev/cdrom d. mount –t iso9660 /dev /mnt.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:36:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Người quản trị dùng lệnh netstat -rn để xem thông tin bảng định tuyến trong hệ thống, kết quả được hiển thị như sau:


Theo Anh/Chị, người quản trị có thể sử dụng lệnh ____________ cũng sẽ cho kết quả tương tự như trên.
A-
route
B-
route -print
C-
ifconfig -rn
D-
routes –PRINT
2-
Người quản trị thực thi một số thao tác cấu hình để cho phép SAMBA chấp nhận cơ chế trao đổi mật khẩu mã hóa, chi tiết các bước thực hiện như sau:
[root@server /]# <command>
[root@server /]# smbpasswd hv
New SMB password:
Retype new SMB password:
[root@server /]# smbclient //localhost/data -U hv
Password:
Domain=[SERVER] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.7-2.FC2]
smb: \> _
Theo Anh/Chị, <command> trên là lệnh gì?
A-
cat /etc/passwd>/etc/samba/smbpasswd
B-
cat /etc/passwd|mksmbpasswd.sh >
C-
cat /etc/passwd|mksmbpasswd.sh >/etc/samba/smbpasswd
D-
touch /etc/samba/smbpasswd
3-
Trong chương trình Vim (Vi), phím _____________ để chuyển từ chế độ soạn thảo (text mode) sang chế độ lệnh (command mode)
A-
i
B-
a
C-
Esc
D-
r
4-
Để mount ổ đĩa CDROM, bạn sử dụng câu lệnh nào sau đây?
A-
mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt
B-
mount –t iso9600 /dev/cdrom /mnt
C-
mount –t vfat /dev/cdrom
D-
mount –t iso9660 /dev /mnt
5-
Bạn hãy cho biêt tập tin liệt kê các hệ thống tập tin được mount khi máy tính khởi động?
A-
/etc/mtab
B-
/etc/inittab
C-
/etc/init
D-
/etc/fstab
6-
Để định dạng một hệ thống tập tin trên linux bạn sử dụng công cụ nào sau đây
A-
mkfs.ext2
B-
mk2fs
C-
mkfs –t ext2
D-
Tất cả đều đúng
7-
Lệnh df dùng để quản lý và theo dõi dung lượng đĩa, cũng như để theo dõi các thông tin về file system được mount trong hệ thống, bạn hãy cho biết tùy chọn nào để cho phép xem file system trong hệ thống theo dạng MB và GB.
A-
–u
B-
–l
C-
–h
D-
–i
8-
Để cài đặt hệ điều hành linux ở chế độ đồ họa cần tối thiểu dung lượng RAM là bao nhiêu?
A-
64MB
B-
128MB
C-
192MB
D-
256MB
9-
Hãy cho biết ký hiệu của ổ đĩa SCSI ?
A-
Sd
B-
Sc
C-
Sf
D-
Si
10-
Khi thực hiện chia ổ đĩa, ký tự số được sử dụng để nhận dạng các partition, bạn hãy cho biết ổ logic được đánh số từ giá trị bao nhiêu ?
A-
Từ 1 – 3
B-
Từ 3 trở lên
C-
Từ 4 trở lên
D-
Từ 5 trở lên
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1127. Đăng: 28-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG