GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc nghiệm Linux - Bài 59
Người quản trị mạng trên hệ điều hành linux thực hiện gán thêm quyền execute (x) cho người dùng sở hữu, nhóm sở hữu và các người dùng khác trên tập tin /mnt/test và anh ta thực hiện các lệnh sau, bạn hãy cho biết lệnh nào đúng ? a. chmod ugo+x /mnt/test b. chmod u+x g+x o+x /mnt/test c. chmod 777 /mnt/test d. chmod a+x /mnt/test Một thư mục phải có quyền gì mới có thể dùng lệnh cd chuyển vào thư mục đó a. Read b. Write c. Execute d. Không có quyền Tùy chọn nào của lệnh chown cho phép thay đổi người sở hữu của thư mục và cả các thư mục con trong thư mục đó....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:08:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Người quản trị mạng trên hệ điều hành linux thực hiện gán thêm quyền execute (x) cho người dùng sở hữu, nhóm sở hữu và các người dùng khác trên tập tin /mnt/test và anh ta thực hiện các lệnh sau, bạn hãy cho biết lệnh nào đúng ?
A-
chmod ugo+x /mnt/test
B-
chmod a+x /mnt/test
C-
chmod 777 /mnt/test
D-
Cả A và B đều đúng
2-
Một thư mục phải có quyền gì mới có thể dùng lệnh cd chuyển vào thư mục đó
A-
Read
B-
Write
C-
Execute
D-
Không có quyền
3-
Tùy chọn nào của lệnh chown cho phép thay đổi người sở hữu của thư mục và cả các thư mục con trong thư mục đó
A-
-A
B-
-R
C-
-D
D-
-C
4-
Tùy chọn nào trong lênh rpm để nâng cấp phần mềm ?
A-
-ivh
B-
-uvh
C-
-e
D-
-oldpackage
5-
Tùy chọn nào trong lệnh rpm cho phép hiển thị các tập tin trong gói
A-
-i
B-
-l
C-
-s
D-
-d
6-
Để kiểm tra xem tập tin đã cài đặt với các tập tin gốc package với các thông tin dùng để kiểm tra như kích thước, MD5 checksum, quyền hành, loại tập tin…, bạn sử dụng lệnh rpm với các option sau, hãy cho biết option nào đúng
A-
rpm –V
B-
rpm –Va
C-
rpm –vf tên_file
D-
Tất cả đều đúng
7-
Trong trình tiện ích gửi và nhận mail (#mail), thao tác nào cho phép xóa mail
A-
+
B-
p
C-
d
D-
x
8-
Bạn hãy cho biết trình tiện ích nào hỗ trợ việc theo dõi và giám sát các traffic trên mạng
A-
iptraf
B-
lynx
C-
mc
D-
setup
9-
Hãy quan sát tập tin /etc/passwd hình dưới:


Tập tin này được chia làm 7 cột, bạn hãy cho biết ý nghĩa của cột thứ 4?
A-
Mật khẩu của người dùng
B-
UID của người dùng
C-
GID của người dùng
D-
Thư mục cá nhân của người dùng
10-
Để tạm khóa tài khoản người dùng trong hệ thống, bạn sử dụng lệnh nào sau đây?
A-
passwd –l <username>
B-
passwd –u <username>
C-
usermod –L <username>
D-
Cả A và C đều đúng
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1521. Đăng: 28-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG